INFORMACJE O SKARBNIKU


Imię i nazwisko

Anna Czarnocka

Rok urodzenia


Poziom wykształcenia


Kierunek wykształcenia


Stanowisko od

2007Kontakt telefoniczny, email:

tel. 042 214 11 11; sekretariat@rzgow.pl

pokój nr 27 

Oświadczenia majątkowe:

2007_07 2011 2012


 Zadania i kompetencje Skarbnika


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/ 2009 Burmistrza Rzgowa

z dnia 9 czerwca 2009r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W RZGOWIE - wyciąg


"§ 22.


Do zadań Skarbnika należy :

1.wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

2.kierowanie pracą Referatu Budżetu i Finansów,

3.nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,

4.kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań

pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

5.współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

7.wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z

poleceń lub upoważnień Burmistrza.

§ 23.


Skarbnikowi Gminy bezpośrednio podlega Referat Budżetu i Finansów."