INFORMACJE O SKARBNIKU


Imię i nazwisko

Jerzy Owczarek

Rok urodzenia


Poziom wykształcenia


Kierunek wykształcenia


Stanowisko od
Kontakt telefoniczny, email:

tel. 042 214 11 11; sekretariat@rzgow.pl

pokój nr 3, parter

Oświadczenia majątkowe:

2002 2003 2004 2005 


 Zadania i kompetencje Skarbnika


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/ 2002 Wójta Gminy Rzgów

z dnia 16 grudnia 2002 r. - REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY RZGÓW - wyciąg


§ 24.

Do zadań Skarbnika należy :

1.wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

2.kierowanie pracą Referatu Budżetu i Finansów,

3.nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,

4.kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań

pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

5.współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

6.wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających

z poleceń lub upoważnień Wójta.

§ 25.

Skarbnikowi Gminy bezpośrednio podlega Referat Budżetu i Finansów