INFORMACJE O BURMISTRZU


Imię i nazwisko

Jan Mielczarek

Rok urodzenia


Poziom wykształcenia

wyższe

Kierunek wykształcenia


Data wyboru

2010

Liczba uzyskanych głosów

2196 (64,04 %)


 Kontakt telefoniczny, email:

tel. 042 214 12 10; sekretariat@rzgow.pl

Przynależność do:

 

Oświadczenia majątkowe:

2002 2003 2004 2005 2006_08 2006_12 2006 2007 2008 2009 2010_12 2011

Inne uwagi:

 

Burmistrz w sprawie skarg i wniosków
interesantów przyjmuje we wtorki w godzinach 9-12,
pokój nr 22, wejście przez sekretariat


Zadania i kompetencje

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2009
z dnia 9 czerwca 2009 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

W RZGOWIE -wyciąg

 

"§ 5.


Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego..

Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:

1) zadań własnych,

2) zadań zleconych,

3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

( zadań powierzonych)

4) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia międzygminnego,

5) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia komunalnego

zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom

organizacyjnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

 (...)

§ 17 .


Do zakresu zadań Burmistrza oprócz zadań wymienionych w statucie Gminy należą w szczególności :

1.reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

2.podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób

do podejmowania tych czynności,

3.wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu

4.zapewnienie , przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego

pracowników,

5.okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał - narad z udziałem

kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania

i realizacji zadań,

6.koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich

współpracy,

7.rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w

szczególności dotyczącymi podziału zadań ,

8.udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi

inaczej,

9.czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

10.przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

11.upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego

imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji

publicznej,

12.przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od zastępcy burmistrza , sekretarza miasta ,

skarbnika miasta, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, od osób zarządzających

gminną osobą prawną i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób

wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.,

13.ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności

kancelaryjnych,

14.wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin

oraz Uchwały Rady .

 

§ 18.


Burmistrzowi Rzgowa podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy :

  1. Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,

  2. Referat Budownictwa i Transportu,

  3. Referat Inwestycji,

  4. Referat Gospodarki Komunalnej,

  5. Radca Prawny

    oraz nadzoruje bezpośrednio działalność Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie.