INFORMACJE O BURMISTRZU


Imię i nazwisko

Jan Mielczarek

Rok urodzenia


Poziom wykształcenia

wyższe

Kierunek wykształcenia


Data wyboru

2010

Liczba uzyskanych głosów

2196 (64,04 %)


 Kontakt telefoniczny, email:

tel. 042 214 12 10; sekretariat@rzgow.pl

Przynależność do:

 

Oświadczenia majątkowe:

2002 2003 2004 2005 2006_08 2006_12 2006 2007 2008 2009 2010_12 2011

Inne uwagi:

 

Burmistrz w sprawie skarg i wniosków
interesantów przyjmuje we wtorki w godzinach 9-12,
pokój nr 22, wejście przez sekretariat


Zadania i kompetencje

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2006
z dnia 02 stycznia 2006 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

W RZGOWIE

 

 


ROZDZIAŁ V.

ZAKRESY ZADAŃ BURMISTRZA, ZASTĘPCY BURMISTRZA, SEKRETARZA I SKARBNIKA GMINY.

§ 17.

Do zakresu zadań Burmistrza oprócz zadań wymienionych w statucie Gminy należą w szczególności:

1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

2. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu

4. zapewnienie, przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

5. okresowe zwoływanie – nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał – narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,

6. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

7. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

8. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

9. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

10. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

11. upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

12. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od zastępcy burmistrza, sekretarza miasta, skarbnika miasta, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, od osób zarządzających gminną osobą prawną i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza,

13. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

14. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz Uchwały Rady.

§ 18.

Burmistrzowi Rzgowa podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1.Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,

2.Referat Budownictwa i Transportu,

3.Referat Inwestycji,

4.Radca Prawny

oraz nadzoruje bezpośrednio działalność Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie.