INFORMACJE O BURMISTRZU


Imię i nazwisko

Jan Mielczarek

Rok urodzenia


Poziom wykształcenia

wyższe

Kierunek wykształcenia


Data wyboru

13.11.2006

Liczba uzyskanych głosów

2196 (64,04 %)


 Kontakt telefoniczny, email:

tel. 042 214 12 10; sekretariat@rzgow.pl

Przynależność do:

 

Oświadczenia majątkowe:

2002 2003 2004 2005 2006_08 2006_12 2006 2007 2008 2009 2010

Inne uwagi:

 

Burmistrz w sprawie skarg i wniosków
interesantów przyjmuje we wtorki w godzinach 9-12,
pokój nr 18, wejście przez sekretariat


Zadania i kompetencje


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/ 2002 Wójta Gminy Rzgów

z dnia 16 grudnia 2002 r. - REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY RZGÓW - wyciąg


§ 18.

Do zakresu zadań Wójta oprócz zadań wymienionych w statucie Gminy należą w szczególności :

1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

2. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu

4. zapewnienie, przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

5. okresowe zwoływanie – nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał – narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,

6. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

7. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

8. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

9. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

10.przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

11.upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

12.przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, od osób zarządzających gminną osobą prawną i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta,

13.ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

14.wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin

oraz Uchwały Rady.

 

§ 19.


Wójtowi Gminy podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne i samodzielne

stanowiska pracy :

  1. Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,

  2. Referat Budownictwa i Transportu,

  3. Referat Inwestycji,

  4. Radca Prawny

  5. Stanowisko d/s kontroli wewnętrznej

    oraz nadzoruje bezpośrednio działalność Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie.