Kadencja 2014-2018

 Wnioski radnych 2015 złożone do Rady Miejskiej

Składający wniosek
Treść wniosku
Grażyna Gałkiewicz utworzenie parkingu
Grażyna Gałkiewicz wraz z radnymi instalacja wlacznikow zmierzchowychi uruchomienie niedzialajacego oswietlenia
Grażyna Gałkiewicz dot zmian w w posiedzeniach komisji
Marek Marchewczyński dot zorganizowania tematycznego posiedzenia komisji
Marek Marchewczyński dot powolania doraznej komisji
Jarosław Świerczyński wnioski do budżetu
Stanisław Zaborowski wniosek do budzetu
Grażyna Gałkiewicz

dot nadania nazwy ulicy

odpowiedź z sołectwa w sprawie

Jan Spałka wniosek do budzetu
Anna Tumińska-Kubasa wniosek do budżetu
Radosław Pełka wnioski do budżetu
Grażyna Gałkiewicz zmiany rozkładu linii 50
Marek Marchewczyński 

utworzenie strefy zamieszkania  - wniosek zrealizowany

Grażyna Gałkiewicz  brak oświetlenia centrum Rzgowa 
Grażyna Gałkiewicz uruchomienie programu rewitalizacji budynków
 Grażyna Gałkiewicz wnioski do zmian w budżecie 
 Grażyna Gałkiewicz wniosek w sprawach bieżących 
Grażyna Gałkiewicz zapytanie do budżetu
Grażyna Gałkiewicz wniosek do zmian w budżecie
 Grażyna Gałkiewicz  wniosek do referatu komunalnego
Grażyna Gałkiewicz wniosek o przedstawienie stanu reaolizacji inwestycji w 2015
Grażyna Gałkiewicz wniosek do referatu komunalnego
Grażyna Gałkiewicz wniosek do budżetu na rok 2016
 Grażyna Gałkiewicz

wniosek do budżetu na rok 2016 

uzupełnienie wniosku

 Grażyna Gałkiewicz wniosek do budżetu 
 Grażyna Gałkiewicz wniosek do budżetu 
 Grażyna Gałkiewicz wniosek do budżetu 
 Grażyna Gałkiewicz  wniosek do budżetu

Grażyna Gałkiewicz

Marek Marchewczyński

wniosek do budżetu

Grażyna Gałkiewicz

Marek Marchewczyński

wprowadzenie strefy zamieszkania

wniosek zrealizowany

 Grażyna Gałkiewicz wniosek o nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Rzgów"
Grażyna Gałkiewicz wraz z radnymi przeniesienie przejścia dla pieszych na drodze DW 714
Ewa Fryczka interwencja w sprawie rozlewiska
Ewa Fryczka utwardzenie zniszczonego pobocza drogi
Ewa Fryczka wycięcie topoli
Ewa Fryczka zamontowanie lustra
Ewa Fryczka naprawa drogi
Ewa Fryczka reklamacja w sprawie wykonanej inwestycji wodociągowej
Ewa Fryczka odmulenie rowów i przepustów
Ewa Fryczka odmulenie przepustu - OSP Kalinko
Ewa Fryczka wykonanie dwóch przepustów
Ewa Fryczka uporządkowanie skrzyżowania przy drodze powiatowej 2909E
Ewa Fryczka odchwaszczenie chodnika w Romanowie
Ewa Fryczka umieszczenie tabliczki z nazwą ulicy
Ewa Fryczka namalowanie pasów dla pieszych
Ewa Fryczka podniesienie kostki brukowej - wjazd do OSP Kalinko
Rafał Kluczyński wycięcie drzew
Rafał Kluczyński budowa przepustu
Rafał Kluczyński wniosek do referatu komunalnego
Rafał Kluczyński wycięcie drzewa
Rafał Kluczyński wykonanie pobocza
Rafał Kluczyński zapytanie dot. budżetu
Rafał Kluczyński wniosek dot. umieszczenia znaku
Rafał Kluczyński uzypełnienie ubytków w nawierzchni
Rafał Kluczyński wniosek dot. monitoringu miejskiego
Rafał Kluczyński wnoisek dot. instalacji ławki
Rafał Kluczyński wniosek do budżetu
Rafał Kluczyński naprawa zniszczonych progów zwalniajacych
Rafał Kluczyński wyrównanie nawierzchni
Rafał Kluczyński wyrównanie nawierzchni ul. Kopernika
Rafał Kluczyński wniosek do budżetu

 

Wnioski radnych 2016 złożone do Rady Miejskiej

Składający wniosek
Treść wniosku

Marek Bartoszewski

Zbigniew Cisowski

Leszek Chwiałkowski

Kazimierz Łęgocki

Stanisław Zaborowski

zmiana tytułu inwestycyjnego 
Grażyna Gałkiewicz  nadanie nazwy skwerowi w Rzgowie 
 Stanisław Zaborowski projekt i budowa chodnika na ul. Szczytowej 
 Stanisław Zaborowski naprawa ul. Ściennej 
 Grażyna Gałkiewicz

wnioski do budżetu 

- złożono 5 wniosków

Jarosław Świerczyński  wnioski do budźetu 
 Ewa Fryczka wnioski do budżetu 

Grażyna Gałkiewicz

Radosław Pełka

Marek Marchewczyński

Jarosław Świerczyński

Rafał Kluczyński

wnioski do budżetu 
 Grażyna Gałkiewicz wniosek ws. wykonania tablic informacyjnych 
 Grażyna Gałkiewicz wniosek ws. wycięcia konarów na stadionie 
Grażyna Gałkiewicz  wniosek ws. wycięcia krzewów przy zjeździe z DK-1 
 Ewa Fryczka oznakowanie skrzyżowania drogi 2909E
 Ewa Fryczka uaktualnienie rozkładów jazdy autobusów 
Ewa Fryczka wycięcie krzaków w Romanowie
Ewa Fryczka ustawienie lustra na skrzyżowaniu - ul. Gliniana
Ewa Fryczka ustawienie nowej wiaty przystankowej w Romanowie
Ewa Fryczka naprawa gruntowej drogi Romanów-Pałczew
Ewa Fryczka budowa sygnalizacji ostrzegawczej
Ewa Fryczka dowiezienie ziemi na zjazd na pole - Kalinko
Ewa Fryczka uciążliwy hałas z autostrady A1 i S8
Ewa Fryczka odchwaszczenie chodników
Ewa Fryczka usunięcie gniazda os
Ewa Fryczka wykoszenie rowów melioracyjnych
Ewa Fryczka poprawa stanu dróg
Ewa Fryczka naprawa uszkodzonych zabawek na placu zabaw
Ewa Fryczka osunięcie pobocza przy posesji w Kalinku
Jarosław Świerczyński nagranie z sesji
Jarosław Świerczyński utwardzenie ul. Stromej
Jarosław Świerczyński Nasienna działki
Jarosław Świerczyński Nasienna tabliczki
Jarosław Świerczyński Cmentarna kosze
 Grażyna Gałkiewicz wycięcie drzew przy ul. Ogrodowej 
Grażyna Gałkiewicz niekompletność informacji na stronie internetowej gminy Rzgów
Grażyna Gałkiewicz wycięcie suchych drzew przy ul. Tuszyńskiej
Jarosław Świerczyński zainstalowanie 2 tablic na ul. Nasiennej
Jarosław Świerczyński przestawienie lamp ulicznych na ul. Nasiennej
Rafał Kluczyński wyrównanie nawierzchni 2 ulic w Rzgowie
Rafał Kluczyński naprawa nawierzchni ul. Łódzkiej w Rzgowie
Rafał Kluczyński naniesienie znaku poziomego ul. Łódzka
Rafał Kluczyński wrównanie nawierzchni ul. Kopernika w Rzgowie
Rafał Kluczyński wniosek do Prezesa Gminnej Spółki Wodnej w Rzgowie
Rafał Kluczyński wniosek do budżetu
Rafał Kluczyński renowacja odwodnienia u .Sucharskiego w Rzgowie
Rafał Kluczyński wniosek do budżetu

Rafał Kluczyński

Grażyna Gałkiewicz

Radosław Pełka

Marek Marchewczyński

Jarosław Świerczyński

wniosek do budżetu
Rafał Kluczyński wniosek do budżetu
Rafał Kluczyński wniosek do budżetu
Rafał Kluczyński wniosek do budżetu
Rafał Kluczyński wyrównanie nawierzchniu ulic: Nadrzecznej i Wschodniej w Rzgowie
Rafał Kluczyński wniosek o wymianę oświetlanie na ulicy Nadrzecznej w Rzgowie

 

 Wnioski radnych - 2017 r.

 

Składający wniosek Treść wniosku
Radosław Pełka przywrócenie progu zwalniającego na ul. Kusocińskiego
Radosław Pełka przeprowadzenie modernizacji rowu odwadniającego wraz z naprawą chodnia na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Guzewskiej
 Jarosław Świerczyński naprawa nawierzchni ul. Cmentarnej w Rzgowie 
 Ewa Fryczka naprawa drogi w Romanowie 
Ewa Fryczka poprawa ustawienia lustra
Ewa Fryczka ułożenie płyt chodników przy przystanku w Romanowie
 Ewa Fryczka wycinka drzew 
Ewa Fryczka  osuszenie rozlewiska 
 Grażyna Gałkiewicz ul. Szkolna i wjazd na teren szkół 
Grażyna Gałkiewicz naprawa ul. Wiosennej 
Grażyna Gałkiewicz  naprawa ul. Krótkiej 
 Grażyna Gałkiewicz naprawa ul. Łąkowej 
Grażyna Gałkiewicz  naprawa ul. Tuszyńskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do stadionu 
 Grażyna Gałkiewicz modernizacja rowu odwadniającego położonego przy ul. Literackiej 
 Ewa Fryczka namalowanie pasów dla pieszych 
Ewa Fryczka likwidacja dzikiego wysypiska ospadów
 Jarosław Świerczyński doposażenie placu zabaw w Rzgowie 
 Rafał Kluczyński poprawa systemu kanalizacji odwadniającej i stanu nawierzchni ul. Nadrzecznej 
Rafał Kluczyński poprawa nawierzchni ul. Słonecznej
Rafał Kluczyński wykonanie nasadzeń krzewów na ul. Łódzkiej
Rafał Kluczyński odwodnienie ul. Sucharskiego
Grażyna Gałkiewicz  wykonanie odwodnienia i chodnika przy ul. Glinianej 
Grażyna Gałkiewicz odnowienia pasów
Grażyna Gałkiewicz wykonanie odwodnienia i chodnika przy ul. Grodziskiej
Grażyna Gałkiewicz namalowania pasów
Rafał Kluczyński odnowienie tablicy z nazwą ulicy
Rafał Kluczyński poprawa stanu nawierzchni
Rafał Kluczyński ustawienie znaku drogowego
 Radni RM wniosek o nadanie imienia Hali Sportowej 
Leszek Chwiałkowski  tablica upamiętniająca 
Jan Michalak zmiana nazewnictwa rzgowskich instytucji
Stanisław Zaborowski zamontowanie bramek na boisku
 Leszek Chwiałkowski przystąpienie do projektu "Rowerowe Łódzkie"
Grażyna Gałkiewicz poszerzenie programu bezpłatnej opieki stomatologicznej
Grażyna Gałkiewicz usunięcie znaku drogowego
Rafał Kluczyński - wykonanie nawierzchniowego odwodnienia ul. Nadrzecznej- udostępnienie protokołu kontroli Urzędu- ustawienie znaku B36- wykonanie odwodnienia nawierzchniowego ul. Sucharskiego
Jarosław Świerczyński ustawienie wiaty przystankowej na ul. Rudzkiej
Rafał Kluczyński wykonanie odwodnienia nawierzchniowego na ul. Sucharskiego; ustawienie znaku drogowego na ul. Zielonej; wykoszenie poboczy i rowów na ul. Łodzkiej; wykoszenie zarośli na skrzyżowaniu
Jarosław Świerczyński, Ewa Fryczka sfinansowanie badań poziomu hałasu przy nowo wybudowanych trasach przebiegających przez Gminę Rzgów
Jarosław Świerczyński umieszczenie w protokołach z sesji RM imion i nazwisk radnych, którzy opuścili sesję w trkacie jej trwania
Jarosław Świerczyński umieszczenie na stronie BIP rejestru udostępnianej mieszkańcom informacji publicznej oraz jej treści
Jarosław Świerczyński wykonanie odwodnienia burzowego na ul. Cmentarnej przy skrzyżowaniu z ul. Brzozową
Jarosław Świerczyński usunięcie oznaczenie poziomego na ul. Rudzkiej
Jarosław Świerczyński usunięcie znaku na rondzie
Jarosław Świerczyński wniosek do budzetu 2018
Leszek Chwiałkowski wniosek do budżetu 2018
Leszek Chwiałkowski/ Radosław Pełka  wniosek do budżetu 2018
 Rafał Kluczyński wnioski do budżetu na rok 2018 (8 wniosków)
 Grazyna Gałkiewicz wniosek do budżetu 2018 
 Marek Bartoszewski wniosek do budżetu 2018 
Jan Spałka  wnioski do budżetu 2018 (2 wnioski)
 Marek Marchewczyński wnioski do budżetu 2018 (2 wnioski)
Zbigniew Cisowski wnioski do budżetu 2018 (8 wniosków)
Anna Tumińska-Kubasa wniosek do budżetu 2018
Stanisław Zaborowski wniosek do budżetu 2018
Radosław Pełka wniosek do budżetu 2018
Grażyna Gałkiewicz wnioski do budżetu 2018 (3 wnioski)
Jarosław Świerczyński wnioski do budżetu (3 wnioski)
Marek Marchewczyński 

uzupełnienie BIP o kontrole zewnętrzne / koszty umieszczaia ogłoszeń w gazetach 

odpowiedź na wniosek ws kontroli

 

 

 Wnioski radnych - 2018 r.

 

Składający wniosek Treść wniosku
Rafał Kluczyński dot spraw bieżących (2 wnioski)
Jarosław Świerczyński  wykonanie zatoki przystankowej przy ul. Tuszyńskiej 
 Rafał Kluczyński modernizacja monitoringu miejskiego 
Rafał Kluczyński  uzupełnienie inf na bipie dot Rady Społecznej GPZ 
 Grażyna Gałkiewicz wnioski w sprawach bieżących (3 wnioski)
Grażyna Gałkiewicz wniosek do budżetu 2019
Rafał Kluczyński upowszechnienie znakowania psów i kotów na terenie gminy
Ewa Fryczka wykonanie rowu odwadniającego w Kalinku-Morgi
Grażyna Gałkiewicz wnioski w sprawach bieżących (2 wnioski)
Rafał Kluczyński  wniosek w sprawach bieżących 
Rafał Kluczyński dot upowszechnienia znakowania psów i kotów
Rafał Kluczyński  dot spraw bieżących 
Rafał Kluczyński dot uregulowania dokumentacji rowu melioracyjnego przy ul. Nadrzecznej
 Jarosław Świerczyński dot utwardzenia ul. Słowiczej 
Jarosław Świerczyński/ Rafał Kluczyński dot zwiększenia przepustowości rowu melioracyjnego
Radosław Pełka  dot podjęcia działań majacych na celu ograniczenie zalewania mieszkańców 
 Jarosław Świerczyński dot udrożnienia przepustu ul. Cmentarna-Łódzka/ instalacji 2 kamer monitoringu - plac zabaw ul. Nasienna 
Grażyna Gałkiewicz  sprawy bieżące (5 wniosków)
 Rafał Kluczyński sprawy bieżące (5 wniosków)
Rafał Kluczyński / Jarosław Świerczyński sprawy bieżące (4 wnioski)
Marek Marchewczyński  dokończenie inwestycji na ul. Polnej w Rzgowie 
Grażyna Gałkiewicz uregulowanie i poszerzenie dokumentacji rowów melioracyjnych
Jarosław Świerczyński  ułożenie łupin w rowie odwadniającym przy ul. Rudzkiej 
Jarosław Świerczyński wniosek do budżetu 2019 - Projekt odwodnienia ulic: Zachodniej i Brzozowej 
Ewa Fryczka wniosek do budżetu 2019 - przebudowa części drogi powietowej w Kalinku
Rafał Kluczyński wnioski do budżetu 2019 (3 wnioski)
Ewa Fryczka wniosek do budżetu 2019 - przebudowa drogi gminnej w Kalinku-Morgi
Rafał Kluczyński wniosek do budżetu 2019
Rafał Kluczyński wniosek do budżetu 2019
Rafał Kluczyński wniosek do budżetu 2019
Rafał Kluczyński wniosek do budżetu 2019
Grażyna Gałkiewicz  wnioski do budżetu 2019 (8 wniosków)
Stanisław Zaborowski wniosek do budżetu 2019 
Jarosław Świerczyński wniosek do budżetu 2019
Jarosław Świerczyński wniosek do budżetu 2019
Marek Bartoszewski wniosek do budżetu 2019
Anna Tumińska-Kubasa wniosek do budżetu 2019

 

Kadencja 2018-2023

Wnioski radnych 2019

Składający wniosek
Treść wniosku 
Rafał Kluczyński ws. sprawdzenia stanu technicznego monitoringu miejskiego
Rafał Kluczyński ws. terenu miejskiego za parkingiem przy ul. Grodziskiej w Rzgowie
Wiesław Gąsiorek ws. wniosków do realizacji na terenie sołectwa Guzew-Babichy w roku 2019
Anna Tumińska-Kubasa ws. wykonania progu zwalniającego na ul. Młyńskiej w Gospodarzu
Stanisław Zaborowski ws. wykonania projektu oświetlenia na ul. Podłogowej w Starowej Górze
Rafał Kluczyński ws. zlecenia spraw bieżących do Referatu Komunalnego (4 zadania) 
Rafał Kluczyński ws. wykonania projektu systemu kanalizacji grawitacyjnej w ul. J.Bema w Rzgowie
Jarosław Świerczyński ws. zmiany miejsca ustawienia kontenerów PCK na używaną odzież
Jarosław Świerczyński ws. wykonania przeglądu, prac konserwacyjnych i doposażenia placu zabaw w Rzgowie
Przemysław Szczech ws. zebrania nadmiaru ziemi oraz wyrównania poboczy wzdłuż drogi na całym odcinku Kalinko-Morgi
Przemysław Szczech ws. wyczyszczenia oraz odtworzenia rowu wzdłuż drogi powiatowej 2909E od drogi do Kalinka-Morgi do granic Rzgowa
Ewa Tyll wniosek do budżetu 2020
Rafał Kluczyński wniosek do budżetu 2020
Rafał Kluczyński wniosek do budżetu 2020
Rafał Kluczyński wniosek do budżetu 2020
Rafał Kluczyński wniosek do budżetu 2020
Rafał Kluczyński, Jarosław Świerczyński wniosek do budżetu 2020
Rafał Kluczyński ws. prac bieżących dla Referatu Komunalnego
Jarosław Świerczyński wniosek do budżetu 2020
Radosław Pełka wnioski do budżetu 2020 - 6 szt.
Rafał Kluczyński wniosek do budżetu 2020
Jarosław Świerczyński wniosek do budżetu 2020
Wiesław Gąsiorek wnioski pilne do realizacji na terenie sołectwa Guzew-Babichy