W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art

XML
UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Treść

Rzgów, dnia 3 stycznia 2017 r.


Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych

oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na członków komisji konkursowej

powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 poz.1817) w związku z rozdziałem XI ust. 3 „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIX/202/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”Burmistrz Rzgowa ogłasza nabórprzedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Burmistrz Rzgowa powoła w drodze zarządzenia komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W skład komisji konkursowej będą wchodziły maksymalnie 2 osoby spośród wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyboru członków komisji konkursowej dokona Burmistrz Rzgowa. O wynikach naboru i terminie posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, osoby powołane w jej skład, zostaną zawiadomione.


Zgodnie z art. 15 ust. 2d ww.ustawy: „W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.”.


Zgodnie z art. 15 ust. 2da ww.ustawy: „Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

  1)   żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

  2)   wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

  3)   wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.”.


Zgodnie z art. 15 ust. 2fww.ustawy:  „Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. .z 2016 r. poz. 23, poz. 868, poz. 996, poz. 1579 oraz poz. 2138) dotyczące wyłączenia pracownika.”.


Członkowie komisji konkursowej mającej za zadanie opiniowanie ofert złożonych w ogłoszonym przez Burmistrza Rzgowa otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej są zobowiązani, po zapoznaniu się z wykazem ofert i wyciągami z właściwych rejestrów lub ewidencji / wydrukami komputerowymi aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, do złożenia oświadczenia dotyczącego pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego, mającego na celu zapewnienie bezstronności ocen, (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku ze środków budżetu Gminy Rzgów, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 210/2016 Burmistrza Rzgowa z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku ze środków budżetu Gminy Rzgów, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego).


Za udział w posiedzeniach komisji konkursowej jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.


Forma składania dokumentów

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej należy dokonać na załączonym formularzu.

Formularz ten musi być podpisany przez osobę/ -y/ upoważnioną/-e/ do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów organizacji  pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także przez kandydata na członka komisji konkursowej.


Termin i miejsce składania dokumentów

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Rzgowie: Plac – 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie: Plac – 500-lecia 22, 95-030 Rzgów (pok. 21) w zamkniętejkopercie z dopiskiem ”Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej w ogłoszonymotwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, w terminie do 11 stycznia 2017 r. do godz. 1500 (decyduje data wpływu formularza zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Rzgowie).                                                              BURMISTRZ RZGOWA


                                                                  /-/ Mateusz Kamiński

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ W CELU OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OGŁOSZONYM OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI

ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ


……………………………………                                                                                                            …………………………………….

pieczęć organizacji pozarządowej / podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3                                                                                                                                                                          data, miejscowość

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Burmistrz Rzgowa

Plac 500-lecia 22

95-030 RzgówWskazuję Pana / Panią ………………………………………………………………………………… -

(imię i nazwisko)

przedstawiciela organizacji pozarządowej / podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia


2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie …………………….………………………………,

(nazwa organizacji pozarządowej / podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy)


jako kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym przez Burmistrza Rzgowa otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Dane kontaktowe kandydata:

Adres do korespondencji: ………………………………………….……………………………

Telefon kontaktowy:………………………………………………………………..……………


…………………………..                                                                                                                                                 ……………………………..

     data, miejscowość                                                                                                                                                                                                                                 podpisy osób/-y/ upoważnionych/-ej/

                                                                                                              do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów organizacji 
                                                                                                              pozarządowej /
podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3ustawy
                                                                                           z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Oświadczenie kandydata na członka komisji konkursowej:

1. Potwierdzam prawidłowość wyżej wskazanych danych.

2. Jestem obywatelem RP, korzystam z pełni praw publicznych, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowej, mającej na celu opiniowanie ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu związanego z udziałem w komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.…………………………..                                                                                                                             ……………………………..

data, miejscowość                                                                                                                                                                                                                          podpis kandydata

                                                                                                                                                                                                                                               na członka komisji konkursowej


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane