W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art

XML
UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Treść

Rzgów, dnia 3 stycznia 2017 r.


Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych

oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na członków komisji konkursowej

powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2017 roku

z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.


Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) w związku z rozdziałem XI ust. 3 „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIX/202/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” Burmistrz Rzgowa ogłasza nabórprzedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.


Burmistrz Rzgowa powoła w drodze zarządzenia komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

W skład komisji konkursowej będą wchodziły maksymalnie 2 osoby spośród wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyboru członków komisji konkursowej dokona Burmistrz Rzgowa. O wynikach naboru i terminie posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, osoby powołane w jej skład, zostaną zawiadomione.


Zgodnie z art. 15 ust. 2d ww.ustawy: „W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.”.


Zgodnie z art. 15 ust. 2da ww.ustawy: „Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

  1)   żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

  2)   wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

  3)   wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.”.


Zgodnie z art. 15 ust. 2fww.ustawy:  „Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23, poz. 868, poz. 996, poz. 1579, poz.2138) dotyczące wyłączenia pracownika.”.


Członkowie komisji konkursowej mającej za zadanie opiniowanie ofert złożonych w ogłoszonym przez Burmistrza Rzgowa otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób są zobowiązani, po zapoznaniu się z wykazem ofert i wyciągami z właściwych rejestrów lub ewidencji / wydrukami komputerowymi aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, do złożenia oświadczenia dotyczącego pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego, mającego na celu zapewnienie bezstronności ocen, (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku ze środków budżetu Gminy Rzgów, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 210/2016 Burmistrza Rzgowa z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku ze środków budżetu Gminy Rzgów, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego).


Za udział w posiedzeniach komisji konkursowej jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.


Forma składania dokumentów

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób należy dokonać na załączonym formularzu.

Formularz ten musi być podpisany przez osobę/-y/ upoważnioną/-e/ do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów organizacji  pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także przez kandydata na członka komisji konkursowej.


Termin i miejsce składania dokumentów

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Rzgowie: Plac – 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie: Plac – 500-lecia 22, 95-030 Rzgów (pok. 21) w zamkniętejkopercie z dopiskiem ”Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej w ogłoszonymotwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”, w terminie do 11 stycznia 2017 r. do godz. 1500 (decyduje data wpływu formularza zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Rzgowie).
BURMISTRZ RZGOWA


/-/ Mateusz KamińskiFORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ W CELU OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OGŁOSZONYM OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO W 2017 ROKU
Z ZAKRESU
POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB.…………………………………… …………………………………….

pieczęć organizacji pozarządowej / podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 data, miejscowość

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Burmistrz Rzgowa

Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Wskazuję Pana / Panią ………………………………………………………………………………… -

(imię i nazwisko)

przedstawiciela organizacji pozarządowej / podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia


2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie………………………………………….

(nazwa organizacji pozarządowej / podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy)


jako kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym przez Burmistrza Rzgowa otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.Dane kontaktowe kandydata:

Adres do korespondencji: ………………………………………….……………………………

Telefon kontaktowy:………………………………………………………………..……………


…………………………..                                                               ……………………………..

data, miejscowość                                                                                                             podpisy osób/-y/ upoważnionych/-ej/

do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów organizacji  pozarządowej / podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Oświadczenie kandydata na członka komisji konkursowej

1. Potwierdzam prawidłowość wyżej wskazanych danych.

2. Jestem obywatelem RP, korzystam z pełni praw publicznych, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowej, mającej na celu opiniowanie ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu związanego z udziałem w komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
…………………………..                                                        ……………………………..

data, miejscowość                                                                                                               podpis kandydata

                                                                                                                                    na członka komisji konkursowejZałączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane