W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów -2007 r

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Rada Gminy Rzgów uchwaliła regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów, podejmując uchwałę Nr XXXIII/260/2005 z dnia 30 marca 2005r. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Łódzkiego Nr 143, poz. 1442 z dnia 13 maja 2005r. oraz na stronie www bip.rzgow tensoft.pl.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń będący mieszkańcem Gminy Rzgów, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności , gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593 z późn.zmianami) wynosi ona aktualnie 351,00 zł netto.

Stypendium szkolne przysługuje:

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenie, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust.7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami -realizację odpowiedniego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla dzieci i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych- do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.


Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi/słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Wyjątkiem od zasady jest sytuacja, gdy uczeń który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza rocznie kwoty 1.280,00 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych 1.152,00 zł

Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach:

edukacyjnych, wykraczających poza program nauczania(wycieczki szkolne do teatru, kina,muzeum, zielone szkoły)
wyrównawczych, dla uczniów z dysleksją, logopedycznych, rehabilitacji wzroku, słuchu, terapii pedagogicznej itp.,
edukacyjnych, realizowanych poza szkołą (nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, sportowe, komputerowe)
Stypendium może też być udzielane w formie rzeczowej: zakup podręczników, słowników, lektur, zeszytów, długopisów, stroju gimnastycznego itp.

Można udzielić stypendium w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Wysokość przyznanego stypendium jest uzależniona od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny, potrzeb edukacyjnych ucznia oraz innych okoliczności.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w dany m roku szkolnym, a w przypadku ucznia będącego słuchaczem kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Rzgów Nr XXXIII/260/2005 z dnia 30 marca 2005r.). do dnia 15 września danego roku szkolnego (a w przypadku słuchaczy kolegium nauczycielskiego,nauczycielskiego kolegium języków obcych i pracowników służb społecznych do dnia 15 października) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Wniosek może być złożony przez rodzica, prawnego opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, ośrodka czy kolegium.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje komisja stypendialna, którą powołuje Burmistrz Rzgowa na okres roku szkolnego, a do jej zadań należy analiza i opiniowanie złożonych wniosków.

Przyznane stypendia szkolne będą przekazywane rodzicom ucznia, prawnym opiekunom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi na podstawie przedłożonych faktur, rachunków itp.

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć i które skutkuje nagłym pogorszeniem się sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny (śmierć rodzica lub opiekuna, pożar,powódź, długotrwała choroba, stanie się ofiarą przestępstwa i inne).

Zasiłek może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomocy rzeczowej.

Może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego. Warunkiem jego uzyskania jest złożenie wniosku (załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Rzgów Nr XXXIII/260/2005 z dnia 30 marca 2005r.) w terminie 2 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Złożone wnioski będą rozpatrywane przez komisję stypendialną według kolejności zgłoszeń w okresie nie dłuższym niż trzy tygodnie od daty wpływu wniosku.

Druki wniosków na rok szkolny 2007/2008 można pobierać drogą elektroniczną lub bezpośrednio w placówkach wymienionych poniżej:

1. Urzędzie Miejskim w Rzgowie Plac 500 lecia 22, 95-030 Rzgów tel. 214-12-10, www bip.rzgow.tensoft.pl, WWW.rzgow.pl.
2. w Szkole Podstawowej im.Jana Długosza w Rzgowie, ul.Szkolna 3, 95-030 Rzgów, tel 214-10-39
3. w Szkole Podstawowej w Guzewie, tel 214-10-86
4. w Szkole Podstawowej Św.Królowej Jadwigi w Kalinie tel. 214-10-77,
5. w Gimnazjum im.K.Jagiellończyka w Rzgowie,ul.Szkolna 3, 95-030 Rzgów,tel 214-13-39
6. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie, ul.Rawska 8, 95-030 Rzgów, tel.214-21-12


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w wymienionych wyżej instytucjach.

Jadwiga Pietrusińska

Powiadom znajomego