W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Konserwację oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Rzgów w 2020r.

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA
Działając na podstawie Zarządzenia nr 45/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 kwietnia 2014 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro Burmistrz Rzgowa zaprasza do złożenia oferty na :

           Konserwację oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Rzgów w 2020r.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Rzgów w 2020 r.
a) zamówienie obejmuje:
prowadzenie bieżącej konserwacji obwodów oświetleniowych,
naprawę linii oświetleniowych nn po uszkodzeniach,
naprawę kabli i konserwację wyjść kablowych na słupy,
naprawę i wymianę bezpieczników zabezpieczających obwody oświetleniowe, w stacjach, w skrzyniach sterowniczo-zabezpieczeniowych oświetlenia,
ustawianie zegarów sterujących,
wymianę źródeł światła, kondensatorów, dławików,
przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej oraz wymianę, uszkodzonych i zużytych elementów sterowania,
wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych oraz utrzymanie w należytej czystości opraw, kloszy i odbłyśników,
remont i konserwację drzwiczek, wnęk kablowych (słupy oświetlenia wydzielonego),
konserwację tablic sterowniczych i rozdzielczych oraz szafek oświetleniowych,
konserwację konstrukcji wsporczych  (wysięgniki itp.),
remont i wymianę kabla oświetleniowego w zakresie:
- lokalizacja uszkodzenia,
- wymiana uszkodzonego kabla,
- pomiary elektryczne,
- utylizacja zużytych źródeł światła,
- uzupełnienie i wymiana uszkodzonych kloszy opraw,
prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej w zakresie:
- książka zgłoszeń,
- przeglądów,
powiadomienie odbiorców o przerwach w dostawie energii związanych z pracami konserwacyjnymi
koszt dostępu do stacji trafo,
koszt uszkodzenia/kradzieży zegarów.
b) struktura systemu oświetleniowego będącego przedmiotem zamówienia:
liczba punktów świetlnych 727 szt.
W/w stan ilościowy może ulec zmianie w wyniku prowadzonych na terenie gminy inwestycji. W przypadku zmiany ilości punktów oświetleniowych powyżej 10 szt. do umowy na wykonanie zamówienia zostaną wprowadzone zmiany w formie aneksu.

2. Wymagany czas wykonania zadania/okres obowiązywania umowy:
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3. Kryterium wyboru:
Cena- 100%
4. Miejsca i terminy:
Oferty z ceną ryczałtową netto i brutto i VAT złożone na formularzu ofertowym Wykonawcy Załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia należy złożyć do dnia 23.12.2019 r. Do godz.14:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Pl.500-lecia 22, 95-030 Rzgów, pokój nr 21 (sekretariat).
Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela Włodzimierz Kaczmarek, tel. 42 214 12 33
Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji w terenie oraz zebrać wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na wartość oferty, być niezbędnymi do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianej usługi.
Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym
1.posiadanie uprawnienia do wykonywania działalności  będącej przedmiotem  zamówienia,
2. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
3.dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia  :, w tym co najmniej jednej osoby posiadającej  świadectwo  i kwalifikacje uprawniające do zajmowania  się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru  i eksploatacji  w  zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu,  kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci  elektroenergetycznych  o napięciu co najmniej do 1 kV i sieci  elektrycznego oświetlenia  ulicznego oraz posiadającym uprawnienia do prac pod napięciem na urządzeniach  elektroenergetycznych  PPN (Prace pod Napięciem),
4.  dysponowanie  co najmniej  jednym podnośnikiem samochodowym  ( tzw. zwyżką) z koszem izolowanym co najmniej do 1 kV dopuszczonym  do prac pod napięciem  z wysięgnikiem  zapewniającym  pracę na wysokości do 12 m.
5. wykazanie że wykonawca wykonuje w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną usługę obejmująca konserwację oświetlenia ulicznego o wartości 20 000 zł brutto popartą dowodami np., referencjami ( załącznik  nr 2 ) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dokumentów
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania podwykonawstwa.
Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty  na potwierdzenie  spełnienia ww. kryterium.
ad.1 kopia uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia
ad.2 kopia polisy OC
ad.3 kopia uprawnień elektrycznych SEP ( D i E )
ad.4 kopia dowodu rejestracyjnego podnośnika
ad.5 wypełniony załącznik nr 5
Wszystkie kopie z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem.
Dane w/s zamówienia oraz załączniki do niniejszego zaproszenia dostępne są na stronie internetowej: bip.rzgow.tensoft.pl (zakładka: zamówienia publiczne).
Wszystkie załączniki stanowiące integralną część Zaproszenia Nr ZL.55.2019.GK
            Załącznik Nr 1 - Wykaz opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzgów
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy Wykonawcy,
Załącznik Nr 3 - Wzór umowy
Załączniki Nr 4 – Oświadczenie
Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych usług

Załączniki

Powiadom znajomego