W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Zakup i dostawa posypywarki ciągnikowej do zimowego utrzymania dróg

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Przedmiotem zamówienia jest:


Zakup i dostawa posypywarki ciągnikowej do zimowego utrzymania drógSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) zawiera następujące załączniki:


1) FORMULARZ OFERTY – załącznik nr 1 do SIWZ

2) SPECYFIKACJA TECHNICZNA – załącznik nr 2 do SIWZ

3) OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z SIWZ– załącznik nr 3 do SIWZ

4) ISTOTNIE POSTANOWIENIA UMOWY– załącznik nr 4 do SIWZ


Część I


Postanowienia ogólne


 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rzgów , Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów

NIP.7282606012


 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie dotyczy zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.z 2017r. Poz. 1579Z późn. zm.), zgodnie z art.4 pkt 8 przywołanej ustawy i zostaje zawarta na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,- euro netto, stanowiącegozałącznikdoZarządzeniaNr45/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 kwietnia 2014 r.


Część II


Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji


 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa posypywarki ciągnikowej do zimowego utrzymania dróg”.


Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:


 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego osprzętu dla ciągnika rolniczego na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej, którego szczegółowy opis parametrów zawiera Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ

 2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

  - dostarczony Sprzęt nie może być w żadnym elemencie uszkodzone , niesprawne i niekompletne,

  - dostarczony sprzęt posiada wszelkie niezbędne wyposażenie, oznakowanie, dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego oraz instrukcję obsługi w języku polskim,

 3. Powinien być dostosowany do parametrów ciągnika

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.


 1. GWARANCJA

Wymagany okres gwarancji – min 12 miesięcy 1. DOSTAWA I SERWIS

Koszt dostawy do siedziby Zamawiającego oraz przeszkolenia operatora w zakresie budowy i obsługi osprzętu pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego, faxem bądź e-mailem.

Serwis winny być świadczone u Zamawiającego.


2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z postępowaniem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę.

 3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

 4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

 5. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej, zapieczętowanej kopercie, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:


Oferta naZakup i dostawa posypywarki ciągnikowej do zimowego utrzymania dróg”.


nie otwierać przed dniem 01.10.2018 godz. 12 00


3. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MUSI ZŁOŻYĆ WYKONAWCA


Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

3.1. FORMULARZ OFERTY – załącznik nr 1 do SIWZ

3.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA – załącznik nr 2 do SIWZ

3.3. OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z SIWZ– załącznik nr 3 do SIWZ

3.4. ISTOTNIE POSTANOWIENIA UMOWY– zaparafowana każda strona - załącznik nr 4 do SIWZ4. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW


Dopuszczalną formą kontaktów potencjalnych Wykonawców z Zamawiającym jest:

poczta elektroniczna: sekretariat@rzgow.pllub fax: 42 214 12 07


5. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ

5.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

5.2 Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu

składania ofert.

6. OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Adam Stawiany 42 214 12 33


7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

7.1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

8.1 Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z postępowaniem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.2 Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę.

8.3 Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

8.4 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

8.5 Oferta musi być sporządzona w języku polskim.9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

9.1 Ofertę należy złożyć w Urząd Miejski w Rzgowie Pl.500-lecia 22 , pok. 21 ( sekretariat)

9.2 Termin składania ofert upływa dnia 01.10.2018 godz.12 0010. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

10.1. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia

do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek

modyfikacji lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad, jak

składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”.

10.2. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego

powiadomienia (według tych samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek), z dopiskiem „WYCOFANIE”.


11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

11.1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

11.2. Cenę należy podać w złotych polskich.

11.3. Cena oferty - musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego zamówienia.

11.4. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny

tak, aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową.

11.5. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku12. OTWARCIE I OCENA OFERT

12.1. Zamawiający dokona otwarcia ofert w swojej siedzibie t.j.Urząd Miejski w Rzgowie,

pok. 11 w dniu 01.10.2018 godz. 12 15

12.2. Oferty zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone u Zamawiającego.


13 KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT

13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.

13.2. Oferty (każda z części) będą podlegały ocenie według następującego wzoru:

CON

Cn = ----------- x 100 pkt.

COB

CON - cena oferty najniższej, COB - cena oferty badanej, Cn - liczba punktów w kryterium


13.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej

samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert

dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.


14. INFORMACJE O DOPEŁNIENIU FORMALNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO

PODPISANIA UMOWY


14.1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników

postępowania, zamieszczając informację na stronie BIP.

14.2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie i miejscu podpisania

umowy.


15. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.

Istotne dla stron postanowienia umowy zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy przysługują środki odwoławcze w postaci: skarga do Zamawiającego.


Załączniki

Powiadom znajomego