W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Zapytanie ofertowe na obsługę monitoringu wizyjnego Miasta Rzgowa i elektronicznego systemu ochrony obiektów

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Działając na podstawie Zarządzenia nr 45/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 kwietnia 2014 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro Burmistrz Rzgowa zaprasza do złożenia oferty na :


Obsługę monitoringu wizyjnego Miasta Rzgowa i elektronicznego systemu ochrony obiektów "


I. ZAMAWIAJACY

Gmina Rzgów

95-030 Rzgów

Pl.500-lecia 22

Telefon: 42 – 214 – 12 -10

Telefax: 42 – 214 – 12 - 07

Strona internetowa: http://bip.rzgow.tensoft.pl/

Godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki, od 9.00 do 17.00 we wtorki.


Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV :79.71.40.00 - 2


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1


1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa monitoringu wizyjnego miasta Rzgowa

poprzez stałą obserwację za pośrednictwem istniejącego systemu:

 1. kamera stacjonarna nr 1 - 2 - ul. Łódzka przy Komisariacie Policji w Rzgowie

 2. kamera obrotowa nr 3 - ul. Grodziska/ Plac 500 lecia

 3. kamera stacjonarna nr 4 - 5 - ul. Tuszyńska/Mickiewicza

 4. kamera obrotowa nr 6 - ul. Rawska/Przejazd

 5. kamera obrotowa nr 7 – Hala Sportowa, ul. Szkolna 3

 6. kamera stacjonarna nr 8 - ul. Łódzka wjazd na teren poczty

 7. kamera stacjonarna nr 9 – Plac zabaw w parku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie

 8. kamera stacjonarna nr 10 - zamontowana na budynku SP w Rzgowie (wejście główne )

 9. kamera stacjonarna nr11 - zamontowana na budynku Gimnazjum w Rzgowie( plac zabaw )

 10. kamera stacjonarna nr 12 - zamontowana na budynku SP Rzgów (tył szkoły)

 11. kamera stacjonarna nr 13 - zamontowana na rogu ul. Grodziskiej/Pl. 500 – lecia

 12. kamera stacjonarna nr 14 - zamontowana na rogu ul. Grodziskiej/Pl. 500 – lecia

 13. kamera stacjonarna nr 15 - zamontowana na budynku poczty (skatepark)

 14. kamera stacjonarna nr 16 - zamontowana na budynku sali gimnastycznej ( Orlik )

 15. kamera obrotowa nr 17 - zamontowana przy GPZ w Rzgowie, ul. Ogrodowa 11

 16. kamera obrotowa nr 18 – zamontowana na rogu ul .Długiej/Dróżka Harcerska

w Rzgowie

 1. kamera stacjonarna nr 19 – zamontowana przy boisku Orlik/ nadbrzeże rzeki Struga

 2. Kamera stacjonarna nr 20 – 21 – 22 – Gminne Wysypisko Odpadów Komunalnych

Sprzęt służący do monitorowania miasta znajduje się w budynku stanowiącym własność Gminy Rzgów zlokalizowanym przy ul. Rawskiej 8 w Rzgowie.

Wykonawca przejmie konserwację i odpowiedzialność za stan łączy i sprzęt systemu monitoringu wizyjnego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia nieprzerwanej obserwacji miasta, obsługi stanowiska podglądu wizyjnego mieszczącego się budynku przy ul. Rawskiej 8 w Rzgowie przez osoby uprawnione za pomocą systemu monitoringu wizyjnego w niżej wymienionych godzinach:

-od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 6.00

- w sobotę, niedzielę i święta całodobowo.


3. Wykonawca zapewni prowadzenie rejestru służb, w którym pracownik pełniący służbę na bieżąco będzie wpisywał imiennie informacje o ewentualnych zdarzeniach lub ich braku oraz o podjętych interwencjach. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub nieprawidłowego działania jakiegokolwiek elementu systemu monitoringu wizyjnego Wykonawca niezwłocznie powiadomi telefonicznie i pisemnie Zamawiającego.


4. W przypadku zauważenia przez obsługującego monitoring zdarzeń opisanych w Ustawie o Ochronie Osób i Mienia z 22 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 26 września 1997r., Nr 114, poz.740). na monitorowanym terenie jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie właściwych organów oraz zabezpieczenia zapisu video w celu przekazania go odpowiednim władzom, a w uzasadnionych przypadkach do uruchomienia Grupy Interwencyjnej.


5. Zamawiający powierzy Wykonawcy wykonywanie konserwacji systemu monitoringu wizyjnego, który to system stanowi własność Gminy Rzgów. Za wymienione elementy zapłaci Zleceniodawca.


6. Konserwację urządzeń monitoringu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się wykonać raz na trzy miesiące, potwierdzając to w Książce Konserwacji Systemu.


7. Konserwacja polegała będzie na sprawdzeniu poprawności działania sprzętu współpracującego z DIVAREM (urządzenie rejestrujące), sprawdzenie i przeczyszczenie zamontowanych kamer wraz z osprzętem (obudowa).


 1. W przypadku zamontowania dodatkowych kamer podczas wykonywania zadania,

wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia.

 1. Zamawiający udostępni:

a/ sprzęt do monitorowania miasta, który znajduje się w budynku stanowiącym własność Gminy Rzgów zlokalizowanego przy ul. Rawskiej 8 w Rzgowie;


b/ nieodpłatnie pomieszczenie do obsługi monitoringu pracownikom Wykonawcy przy przyjęciu, iż Wykonawca pokrywa koszty eksploatacyjne tego pomieszczenia w tym:


- za zużycie wody wg wskazań wodomierza –cena 1m 3 wody wynosi 3,33 zł + 8 % VAT w 2018 r

- koszty ogrzewania elektrycznego, wg stawki ryczałtowej liczonej w następujący sposób:

moc grzewcza zainstalowana w pomieszczeniach wynajmowanych 1,8 kW x ilość godzin pracy obsługi w danym miesiącu x 0,83 zł/kWh brutto x 50 %


Kosztami za ogrzewanie Zamawiający będzie rozliczał Wykonawcę miesięcznie w okresie styczeń – marzec i październik – grudzień 2019


 2


1. Przedmiotem zamówienia jest też elektroniczny system ochrony obiektów będących własnością Gminy Rzgów:


- Urzędu Miejskiego w Rzgowie;

- Świetlicy w Czyżeminku

- Baza Sprzętu Transportowego w Rzgowie, ul. Literacka 2 c2. Wykonawca włączy wskazane obiekty do istniejącego elektronicznego systemu ochrony mienia.


3. Wykonawca będzie wykonywał usługi ochrony osób i mienia, w formie bezpośredniej doraźnej ochrony fizycznej poprzez interwencję grupy.

4.Wykonawca zapewni całodobowe monitorowanie wskazanych obiektów.


5.W przypadku wystąpienia sygnału alarmowego na obiekcie Wykonawca zapewni natychmiastową interwencję i dojazd grupy interwencyjnej w godz.19.00 - 06.00 w czasie max.. do 10 minut, w godz. 06 - 19.00 czas może ulec przedłużeniu do 15 minut .


6.Podczas podejmowania działań przez grupę interwencyjną w razie konieczności należy ująć osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także dla ochranianego mienia w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji.


 1. Wykonawca zapewni grupę interwencyjną zlokalizowaną w pobliżu Miasta Rzgów.

 2. Zamawiający powierza Wykonawcy wykonywanie konserwacji elektronicznego systemu ochrony obiektów który to system stanowi własność Gminy Rzgów.

9. Wykonanie konserwacji elektronicznego systemu ochrony obiektów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się wykonać raz na trzy miesiące, potwierdzając ją w Książce Konserwacji Systemu.


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1 styczeń 2019 r. -31 grudzień 2019 r.


IV. Kryterium wyboru:

Zamawiający przyjął w postępowaniu dwa kryteria w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, z następującymi wagami:

 • cena – 90%

 • proponowana stawka godzinowa dodatkowego płatnego dojazdu grupy interwencyjnej – 10 %

 Wzory dla obliczenia punktów:

 1. Kryterium ceny
  Ilość punktów = C
  min/Cwn x 100 pkt x waga 0,9 gdzie:
  C
  min – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,
  C
  wn – cena zaproponowana przez wykonawcę

 2. Kryterium proponowanej stawki godzinowej

Ilość punktów = Smin/Spr x 100 pkt x 0,1 gdzie:

S min – stawka proponowana minimalna

S pr – stawka proponowana przez wykonawcę


V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają:

1. Koncesje, zezwolenie lub licencję

2. Niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Wykaz prowadzonych usług w ciągu ostatnich trzech lat z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie takich usług.

4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.


VI. TERMIN NA SKŁADANIE OFERT


Do dnia 12 grudnia 2018 godz. 14..00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22.


Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela Włodzimierz Kaczmarek, Referat Komunalny pok. nr 11 Urzędu Miejskiego w Rzgowie. - tel. 42 214 12 33

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji w terenie oraz zebrać wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na wartość oferty, być niezbędnymi do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianej usługi.

Dane w/s zamówienia oraz załączniki do niniejszego zaproszenia dostępne są na stronie

internetowej: bip.rzgow.tensoft.pl (zakładka: zamówienia publiczne).

Załączniki i wymogi podane w pkt V stanowią integralną część Zaproszenia Nr ZL.........2018.GK

Załączniki

Powiadom znajomego