W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Zapytanie ofertowe

 

na „Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów” obejmującej część miasta Rzgów oraz obrębu Grodzisko-Konstantyna.

Gmina Rzgów zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę: „Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów”obejmującej część miasta Rzgów oraz obrębu Grodzisko-Konstantyna .

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rzgów

Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów

NIP 728-26-06-012

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rzgow.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów obejmującej część miasta Rzgów oraz obrębu Grodzisko-Konstantyna. Skala opracowania 1:10 000 na mapie topograficznej.

Podstawą do opracowania zmiany studium jest uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie Nr V/55/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów obejmującej część miasta Rzgów oraz obrębu Grodzisko-Konstantyna. Zmianę Studium należy traktować jako kompleksową aktualizację danych wyjściowych do projektowania (osuwiska, tereny zalewowe, obszary zdegradowane, walory przyrodnicze i kulturowe, infrastruktura, itp.) oraz aktualizację planów i potrzeb rozwoju przestrzennego całego obszaru Gminy.

Zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów wraz z Prognoza oddziaływania na środowisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności:

-ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U z 2018r., poz. 1945 ze zm).

-rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. 2004r. Nr 118, poz. 1233),

-rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. 2002r. Nr 155, poz. 1298),

- ustawą z dnia 7 października 2015 o rewitalizacji (t.j. Dz.U.2018 r., poz. 1398 z późn. zm),

-ustawami i przepisami szczególnymi dotyczącymi: ochrony środowiska, przyrody, zabytków, prawa wodnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, itd.

2.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona:

- ocenę zgłoszonych wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów obejmującej część miasta Rzgów oraz obrębu Grodzisko-Konstantyna.

- inwentaryzację urbanistyczną - prace terenowe, wizja terenowa zainwestowania i uzbrojenia terenu oraz elementów przyrodniczych,

- przygotowanie merytoryczne dokumentów formalno-prawnych, projekty pism zgodnie z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ogłoszenia, obwieszczenia, wykazy, zestawienia, Wystąpienia, uchwały i współpracę przy prowadzeniu procedury oraz dokumentacji prac planistycznych,

- prezentację projektu zmiany Studium i uczestnictwo w publicznej dyskusji z mieszkańcami na temat przyjętych w projekcie rozwiązań; prezentację projektu zmiany Studium podczas posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Rzgowie i Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, prezentacji projektu zmiany Studium podczas sesji Rady Miejskiej w Rzgowie,

- uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań po zakończeniu każdego z etapów prac planistycznych,

- uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii wraz z przygotowaniem projektów pism do instytucji i organów opiniujących i uzgadniających zmianę Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

- analizę otrzymanych opinii i uzgodnień wraz z przygotowaniem wykazu opinii oraz wprowadzeniem zmian wynikłych z uzyskanych opinii i uzgodnień, ewentualne wdrożenie ponownej procedury opiniowania i uzgadniania,

- przygotowanie projektów pism związanych z wyłożeniem zmiany Studium do publicznego wglądu,

- uczestniczenie i udzielanie niezbędnych wyjaśnień w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami oraz sporządzenie protokołu z tej dyskusji,

- analizę złożonych uwag do Wyłożonego projektu zmiany Studium, sporządzenie wykazu wraz z pisemnym stanowiskiem dotyczącym ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia,

- wprowadzenie zmian do projektu zmiany Studium wynikających z uwzględnienia wniesionych uwag, a następnie w niezbędnym zakresie ponowienie uzgodnień,

- przedłożenie Radzie Miejskiej w Rzgowie projektu zmiany Studium po zmianach wynikających z uwzględnionych uwag - projekt uchwały wraz z załącznikami,

- przygotowanie do przedstawienia Wojewodzie uchwały o uchwaleniu Studium wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych,

-w przypadku gdy Wojewoda stwierdzi niezgodność z przepisami prawnymi uchwały i dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, Wykonawca dokona uzupełnienia i/lub usunięcia wskazanych uchybień, albo ponownego, nieodpłatnego wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

- sporządzenie „podsumowania” oraz „uzasadnienia”, o których mowa w art. 55 ust. 3 oraz art. 42 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

- prowadzenie na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia konsultacji z Zamawiającym,

- uzupełnienia (zmiany) opracowania stanowiącego przedmiot zamówienia o niezbędne czynności merytoryczne i formalne mające na celu dostosowanie opracowania do przepisów obowiązujących na dzień zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (w przypadku zmiany prawa w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia).

1.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy, liczonych od daty końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego z podpisaną przez obie strony klauzulą o kompletności zmiany studium, po wejściu w życie uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów obejmującej część miasta Rzgów oraz obrębu Grodzisko-Konstantyna.

2. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawie oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich koniecznych opracowań uzupełniających w szczególności takich, jak:

- prognoza oddziaływania na środowisko do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

-wykonanie opracowania ekofizjograficznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002r. Nr 155, poz. 1298) na obszar objęty Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

- opracowanie projektów dokumentów, o których mowa w art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prowadzenie postępowania formalno-prawnego w imieniu Burmistrza Rzgowa, zgodnie z wymogami ustawy jw.

4.W zakresie prowadzenia postępowania formalno-prawnego Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji potrzebnej do wyłożenia projektu zmiany Studium uwarunkowań do publicznego wglądu,

- uczestniczenia w publicznych dyskusjach, o których mowa w art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, cyklicznej prezentacji poszczególnych etapów, jak również uczestniczenia w innych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego związanych z przedmiotem zamówienia, w tym w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Rzgowie i sesjach.

- wszystkie czynności będące przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, co uwzględni przy sporządzaniu oferty na zadanie jw. m. in.:

- opracowanie, redagowanie projektów pism zawiadamiających, uzgadniających, obwieszczających, opiniujących itp.

- redagowanie projektów ogłoszeń i przygotowanie projektów zawiadomień, obwieszczeń - również do prasy o wyłożeniu do publicznego wglądu itp.

5.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu do jego siedziby (przed podpisaniem końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia w następujących formach:

1) Kompletny projekt uchwały w sprawie zmiany studium zawierającego część tekstową i graficzną w formie papierowej- 3 egz.

2) Tekst studium w formie papierowej - 3 egzemplarze

3) 3 egz. rysunku studium ujednoliconego w skali 1:10 000 (w kolorze)

4) Prognozę oddziaływania na środowisko - 2 egz. + l egz. w wersji elektronicznej CD/DVD.

5) Opracowanie ekofizjograficzne - 1 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej CD/DVD.

6) Studium w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD - 3 egzemplarze) format plików:

- część tekstowa - .pdf, .doc, .docx, .odt,

-część graficzną - pdf, .jpg, .tiff/formaty wektorowe.

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy:

- uchwałę Rady Miejskiej w Rzgowie Nr V/55/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów obejmującej część miasta Rzgów oraz obrębu Grodzisko-Konstantyna.

- uchwałę Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XXVII/190/2016 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w Gminie Rzgów.

III. WYMAGANIA I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia określone w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), posiadającą niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował na terenie województwa łódzkiego co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu nowego lub opracowaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o powierzchni opracowania nie mniejszej niż 4 000 ha każdy i z uwzględnieniem wymogów obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych przepisów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.

Do oferty należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi/a była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

l. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

- kopie aktualnych uprawnień do wykonywania zawodu urbanisty;

- kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę Izby Urbanistów (w przypadku posiadania);

- kopię zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 07 czerwca 2019 roku.

2. Oferta winna być złożona w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów-sekretariat lub na e-mail: sekretariat @rzgow.pl. wraz z ofertą należy złożyć wymagane załączniki.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

5. O wyborze najkorzystniejszej oferty zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.

6. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Agnieszka Krawiec, (0-42) 214 11 42.

VI. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego - Załącznik nr 1.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy – Załącznik nr 2.


Załączniki

Powiadom znajomego