Dofinansowanie - usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest (wygasły...)

Urząd Miejski w Rzgowie informuje, iż od stycznia 2018 roku można składać „wnioski o udzielenie dotacji celowej na

finansowanie lub dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów

zawierających azbest na
terenie gminy Rzgów”.


Przedmiotem dotacji celowej mogą być koszty związane z:

 

- demontażem;

 

- przygotowaniem do transportu;

 

- transportem;

 

- unieszkodliwianiem.

 

 

 

Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z:

 

- zakupem i montażem nowych wyrobów w miejscu zdemontowanych (np. pokryć dachowych)

 

- pozostałych prac związanych z wykonaniem prac, których nie można uznać za kwalifikowane, w tym kosztów związanych z uzyskaniem

niezbędnych uzgodnień i dokumentacji technicznych.

 

 

 

Wnioski pobrać można u Sołtysów oraz w Urzędzie Miejskim w Rzgowie pok.7.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w pokoju nr 7 w terminie do 29 lutego danego roku (wnioski do realizacji w danym roku)

 

 

Wysokość dofinansowania wynosi 100% (z czego do 90% kwoty pochodzi z WFOŚiGW a pozostała część z budżetu gminy).ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU DOTACJI


Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na"usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rzgów"

 

 

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO PRZEDŁOŻENIA PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu, przy czym w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, do wniosku należy dołączyć zgody wszystkich, pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do wystąpienia w ich imieniu;

 

2) w przypadku wspólnoty mieszkaniowej dokument stanowiący o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przez każdego członka wspólnoty w odniesieniu do lokalu wchodzącego w skład określonej nieruchomości;

 

3) w przypadku demontażu azbestu - dokument potwierdzający zgłoszenie robót, związanych z demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub pozwolenie na budowę wymagane w przypadku, gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę (załącznik do pobrania poniżej);

 

4) informacja o wyrobach zawierających azbest (załącznik do pobrania poniżej) złożona do właściwego Organu: Marszałka Województwa Łódzkiego lub Burmistrza Rzgowa, sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31);

 

5) ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik do pobrania poniżej) sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 );

 

6) dokumenty i informacje o otrzymanej pomocy de minimis

zaświadczenia/decyzje o udzielonej pomocy de minimis, jakie Beneficjent Ostateczny otrzymał od podmiotów udzielających mu pomoc de minimis w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych.

 

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE ? - Szczegółowe informacje na temat usuwania wyrobów zawierających azbest można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, pok.7.
powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Magdalena Górska dnia 26.03.2018
Opublikowana przez Magdalena Górska dnia 03.01.2020 10:59. Wygasa 09.01.2035 00:00. Odsłon 2198
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony