Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

INFORMACJA

dotycząca zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych

 

Burmistrz Rzgowa informuje, że zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2016r poz.250 z późn.zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Zgodnie z art.152-153, art.378 ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2017r. poz.519) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 130, poz.880) eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Rzgów wymaga zgłoszenia do Burmistrza Rzgowa.

 

Według obowiązujących przepisów zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego. Eksploatujący oczyszczalnię jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (Burmistrz Rzgowa) w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Gospodarki Komunalnej, pokój nr 11.

tel. (42) 214-12-33

Sposób załatwienia sprawy

- Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.

- Prowadzący instalację jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.

- Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

- Instalacja objęta obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

- Prowadzący instalację jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji oraz o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych.

Opłaty

- Opłata skarbowa – 120 zł za przyjęcie zgłoszenia.

Na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 poz. 1827 z późn. zm.), zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Wykonanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

- Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika).

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia.

Wymagane dokumenty

- Wypełniony formularz zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków;

- Załączniki do formularza zgłoszenia: kopia zgłoszenia budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków, mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków, dokumentacja techniczna opisująca zasady funkcjonowania przydomowej oczyszczalni, certyfikat lub aprobata techniczna przydomowej oczyszczalni ścieków;

- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli wymagana)

Czas załatwienia sprawy

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Rzgowa.
powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Magdalena Górska dnia 19.04.2017
Opublikowana przez Magdalena Górska dnia 19.04.2017 11:05. Wygasa 19.01.2038 04:14. Odsłon 2245
Początek strony