HAŁAS (wygasły...)

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEMDla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, 29 maja 2018r Sejmik Województwa Łódzkiego, w drodze uchwały, stworzył program ochrony środowiska przed hałasem.


Głównym celem Programu ochrony środowiska przed hałasem jest wskazanie kierunków i działań, których konsekwentna realizacja spowoduje
dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego, na terenach, na których nastąpiły przekroczenia obowiązujących norm.

Dokument ten wskazuje również kierunki działań, mające na celu zapobieganie powstawaniu nowych rejonów konfliktów akustycznych.

Niniejszy dokument obejmuje swym zakresem tereny położone w sąsiedztwie najbardziej obciążonych ruchem dróg krajowych zlokalizowanych
w województwie łódzkim.

 

Tabela. Ograniczenia i obowiązki podmiotów uczestniczących w realizacji Programu


Lp.

Opis

Podmioty zobowiązane do realizacji

1

Realizacja działań naprawczych w ramach Programu

Zarządzający drogą

2

Uchwalanie aktów prawa miejscowego w zakresie związanym z realizacją Programu

Rady gmin, rady miast, rady powiatów, sejmik województwa

3

Kontrola zarządzającego analizowanymi odcinkami dróg

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

4

Prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie planowania przestrzennego

Rady miast, rady gmin

5

Sporządzanie i przedkładanie Marszałkowi Województwa Łódzkiego rocznych raportów z przebiegu prac nad realizacją Programu (do końca stycznia za rok poprzedni), a także wydanych decyzji i aktów prawa miejscowego

Zarządzający drogą, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie, RDOŚ w Łodzi

6

Wykonanie pomiarów hałasu po podjęciu działań okre4ślonych w ramach Programu

Zarządzający drogą

powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Magdalena Górska dnia 24.07.2018
Opublikowana przez Magdalena Górska dnia 24.07.2018 12:29. Wygasa 14.08.2035 00:00. Odsłon 2198
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony