Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rzgów

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne co najmniej raz na trzy lata aktualizuje się  założenia do planu

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 

 

Posiadanie projektu założeń jest obowiązkiem prawnym, wynikającym z:

 

1) Ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którą:

 

-zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy,

 

-wszelkie sprawy o znaczeniu lokalnym, o ile nie są zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów są zadaniami własnymi gminy,

 

-do grup zadań własnych gminy należą zadania związane z infrastrukturą techniczną (m.in. drogi, ulice, wodociągi, kanalizacje, zaopatrzenie w

energię, komunikacja publiczna itp.)

 

-gmina może realizować zadania publiczne również w ramach współdziałania z innymi gminami.

 

 

2) Ustawy Prawo energetyczne, która stwierdza m.in., że:

 

-gminy są odpowiedzialne za sprawy lokalne, do których należą planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa

gazowe na obszarze gminy,

 

-gmina realizuje zadania zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa oraz z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

 

 

3) Obwieszczenia Ministra gospodarki i Pracy w sprawie polityki energetycznej państwa do 2025r., które stwierdza, że:

 

-gminna administracja samorządowa jest odpowiedzialna za zapewnienie energetycznego bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności w

zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, z racjonalnym wykorzystaniem lokalnego potencjału

odnawialnych zasobów energii i energii uzyskiwanej z opadów.
Celem opracowania jest diagnoza obecnych potrzeb energetycznych i sposób ich zaspokajania na terenie Gminy, określenie potrzeb energetycznych oraz źródeł ich pokrycia do 2034 r. z uwzględnieniem planowanego rozwoju gminy.

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY RZGÓW - OPRACOWANIE NA LATA 2011-2026

MAPA

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY RZGÓW - AKTUALIZACJA 2019

MAPA

 


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Magdalena Górska dnia 23.07.2019
Opublikowana przez Magdalena Górska dnia 20.08.2019 16:18. Wygasa 19.01.2038 04:14. Odsłon 2179
Wersja : 1 2 3 
Początek strony