ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI WYDZIELONE POD DROGI

Odszkodowanie za nieruchomości wydzielone pod drogi


Działki gruntu wydzielone pod gminne drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a gminą. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości (sprawa prowadzona w odrębnym postępowaniu przez Starostę Łódzkiego Wschodniego).


Wymagane dokumenty


  • wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowanie

  • postanowienie o nabyciu spadku, akt poświadczenia dziedziczenia - w przypadku, gdy o wypłatę odszkodowania występuje spadkobierca uprawnionego


Sposób załatwienia sprawy


  1. Rozpatrzenie wniosku

  2. Przeprowadzenie rokowań dotyczących wysokości odszkodowania w drodze uzgodnień między wnioskodawcą a gminą

  3. Spisanie protokołu uzgodnień dotyczącego kwoty odszkodowania

  4. Wypłata odszkodowania w kasie Urzędu Miejskiego w Rzgowie lub na konto wskazane przez wnioskodawcę.

O terminie rokowań i podpisania ugody wnioskodawca jest informowany pisemnie.


Wysokość opłaty


Nie podlega opłacie skarbowej.


Miejsce złożenia wniosku


Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pok 21

Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów


Termin załatwienia sprawy


Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego sprawa powinna być załatwiona w ciągu 60 dni od złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów.


Sprawę prowadzi


Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa pok. 7

tel. 42 214 12 10 wew. 123


Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 518)


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Justyna Pierzyńska dnia 29.05.2014
Opublikowana przez Małgorzata Rózga dnia 29.05.2014 00:00. Wygasa 19.01.2038 00:00. Odsłon 2844
Wersja : 1 2 
Początek strony