Referaty i samodzielne stanowiska

Wykaz referatów, stanowisk i zajmujących je pracowników Urzędu Miejskiego w Rzgowie

Burmistrz – dr Mateusz Kamiński

Zastępca burmistrza - mgr Małgorzata Rózga

Sekretarz - mgr Katarzyna Berczak-Lato

Skarbnik - mgr Anna Czarnocka

 

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy :

Zadania poszczególnych referatów zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Rzgowie - Zarządzenie Burmistrza Rzgowa Nr 90/2013 z dnia 12 sierpnia 2013r. (z późn.zm)

 

Referat Ogólny (OR)

1. p.o. Kierownika Referatu (0,75) – Ewa Pytka

2. St. ds. organizacyjno-administracyjnych (1) – Anna Kroban

3. St. ds. archiwum i ewidencji wyposażenia (1) - Ewa Pytka

4. St. ds. ZFŚS (0,2) – Teresa Sochaczewska

5. Informatyk (2,5)– mgr Paweł Gajda (0,5), Michał Sowa (1), Rafał Woźniak (1)

6. St. ds. sekretariatu (1) – inż. Katarzyna Rózga

7. Sprzątaczki (2) – Anna Patoła, Jolanta Szczepaniak

8. Rob. gosp.- doręczyciel (1) - Henryk Garusiński

9. Sprzątaczka-obsługa wc publicznego (3) –Barbara Płusajska, Bożenna Przytulska, Jadwiga Nowicka

10. Robotnik gospodarczy (1) – vacat

11. Konserwator (2) - Andrzej Kwast, Mieczysław Bolonek

12. Pomoc administracyjna (3) - Monika Gadułka, 2x- vacat

 

Referat Budżetu i Finansów (BF)

1. St. ds. wydatków budżetowych (2) - mgr Magdalena Skrzypczyńska, mgr Elżbieta Gwiazda

2. St. ds. księgowości i płac (1) - Grażyna Boczek

3. St. ds. wymiaru podatków i opłat (1) – Maria Polakowska

osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

– oświadczenie majątkowe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 WYJAŚNIENIE-2014 

4. St. ds. dochodów budż. (3) - Danuta Rusinkiewicz, mgr Agnieszka Bednarczyk, mgr Anna Czarnocka

5. St. ds. księgowości podatkowej (1) - mgr Katarzyna Szubert

6. St. ds. obsługi kasy (1) - Romualda Kmieć

7. St. ds. opłat, księgowości podatkowej i środków transportowych (1) - mgr Magdalena Nowak

8. St. ds. księgowości budżetowej (1) - mgr Wioleta Dopierała

9. Pomoc administracyjna (2) - mgr Justyna Sztandor, Ewelina Domańska

 

Referat Inwestycji (RI)

1. Kierownik Referatu (1) – mgr inż. Zbigniew Snelewski

2. St. ds. budowlanych i nadzoru wod.-kan. (1) – mgr inż. Bogdan Błaziński

3. St. ds. zamówień publicznych (1) - mgr inż. Paulina Skiba

4. St. ds pozyskiwania środków unijnych i zewnętrznych oraz promocji gminy(1)-mgr Marek Derski

5. St. ds. inwestycyjnych (1) -  mgr inż. Milena Łęgocka

6. Pomoc administracyjna (1) - mgr Włodzimierz Kupisz (0,5), mgr Mateusz Tomaszewski (0,5)

 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa (GPR)

 

1. Kierownik Referatu (1) –  mgr Justyna Pierzyńska

 

2. St. ds. renty planistycznej i planowania przestrzennego  (1)- inż. Agnieszka Krawiec

3. Pomoc administracyjna (1) - Mariusz Rutecki (0,5),  Jakub Bednarski (0,5)

4. St. ds. rolnych (1) - inż. Teresa Agier

5. Geodeta (1) - Iwona Kluczak

6. St. ds. rolnych i gospodarki gruntami (1) - mgr Krzysztof Klimek

7. Kierowca (1) - Sylwester Bińkowski

 

Referat Gospodarki Komunalnej (GK),

1. p.o. Kierownika Referatu (1) – inż. Adam Stawiany

2. St.ds. drogowych (1)- Łukasz Fuks

3. St. ds. prawa drogowego (1) - mgr Agata Kijewska

4. St. ds. mienia komunalnego i energetyki, prowadzenie ksiąg obiektów gminnych (1) – mgr inż. Włodzimierz Kaczmarek

5. St. ds. ochrony środowiska (1) – mgr inż. Magdalena Górska

 osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

 – oświadczenie majątkowe: 09_2013 2013 2014

6. St.ds. utrzymania czystości i gospodarki odpadami (1) - Mateusz Szczepaniak

7. Robotnik gospodarczy (10) - Rusłan Adygajew, Robert Gorzkiewicz, Adam Grzegorek, Mateusz Grzegorek, Marek Hajduk, Grzegorz Urbaniak, Roman Wojtysiak, Tomasz Mazurkiewicz, Bogusława Pach, 1 x vacat

8.Traktorzysta (6) - Zbigniew Gabara, Jan Łuczyński, Grzegorz Madej, Marek Nebelski, Roman Rusek, Stasiczka Zbigniew

9. Operator koparki (2) - Tomasz Biniek, Łukasz Śniady

10. Kierowca samochodu do 3,5 t (1) - Tomasz Wojtas

11. Kierowca autobusu (1) - Piotr Rośniak

 

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

1. Kierownik USC z mocy prawa:  Mateusz Kamiński

2. Kierownik USC (1) - mgr Agata Nawrocka

osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu własnym

– oświadczenie majątkowe 200720082009201020112012

a) Zadania z zakresu USC - (0,5)

b) z zakresu dowodów osob. - (0,3)

c) Pełnom. ds. przeciwalkoh. - (0,2)

3. z-ca Kierownika USC (0,5) – mgr Marta Pietrusińska

4. z-ca Kierownika USC (0,5) – mgr Paulina Biesiacka

 

Stanowisko Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (IN),

- obsada stanowiska (0,5): mgr Magdalena Pankowska

Stanowisko ds obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego(OC)

- obsada stanowiska (0,5) : mgr Magdalena Pankowska

Stanowisko ds. ewidencji ludności (SO)

- obsada stanowiska (1) : Elżbieta Olszańska

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej (RM),

- obsada stanowiska (1): Karolina Jardzioch

Stanowisko ds. działalności gospodarczej (EG),

- obsada stanowiska (1): Zofia Strzałkowska

- osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza do końca roku 2011

- oświadczenie majątkowe20072008200920102011

Stanowisko ds. rozwoju i promocji gminy (1) - mgr Miron Ossowski

Samodzielne stanowisko ds. oświaty (1) - mgr Marta Pietrusińska

Samodzielne stanowisko ds. oświaty (1) - mgr Paulina Biesiacka

Stanowisko ds.służby zdrowia i spraw społecznych (1) - Joanna Krawczyk

ABI - Anna Kwiecień

 

KODEKS ETYKI  PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W RZGOWIE

 

REFERAT

NR WEW

OSOBA

TEL

STANOWISKO

POK

SEKRETARIAT

101

K.RÓZGA

214 12 10

ST. DS. SEKRETARIATU

21

BURMISTRZ

102

M.KAMIŃSKI

-

BURMISTRZ

22

ZASTĘPCA BURMISTRZA

105

M.RÓZGA

-

ZASTĘPCA BURMISTRZA

23

SKARBNIK

111

A.CZARNOCKA

214 11 15

SKARBNIK MIASTA

27

SEKRETARZ

124

K.BERCZAK-LATO

214 11 11

SEKRETARZ GMINY

34

Doradca Burmistrza

124 Miron Ossowski
214 11 11   34

ROLNICTWO,GEODEZJA
GOSPODARKA GRUNTAMI

115

T.AGIER

214 12 09

ST. DS. ROLNYCH

1

113

I.KLUCZAK

  214 13 53

INSPEKTOR-GEODETA

2

K.KLIMEK ST.DS.ROLNYCH I GOSPODARKI GRUNTAMI 2

STAROSTWO POWIATOWE

114

T.KUROWSKI
M.ŚCIBIOREK

211 61 80

214 12 10

STAROSTWO POWIATOWE -EWIDENCJA GRUNTÓW

3

INWESTYCJE

119

Z.SNELEWSKI

214 11 09

KIEROWNIK REFERATU

4

P.SKIBA

ST. DS. ZAM.PUBLICZNYCH

M. ŁĘGOCKA

ST. DS. INWESTYCYJNYCH

B.BŁAZIŃSKI

ST. DS. BUDOWLANYCH I NADZORU WOD-KAN

132

M.DERSKI

ST. DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I ZEW> I PROMOCJI GMINY

GOSPODARKA PRZESTRZENNA, ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

112

J.BEDNARSKI

214 11 42

 

5

A.KRAWIEC

ST. DS. RENTY PLANISTYCZNEJ, DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

STAROSTWO POWIATOWE

 

STAROSTWO POWIATOWE -POZWOLENIA NA BUDOWĘ

A.DĄBEK

GOSP. NIERUCHOMOŚCIAMI

123

J.PIERZYŃSKA

-

 

3

P.O. KIEROWNIKA REFERATU, ST. DS. GOSP. NIERUCH. I OPŁAT ADIACEN.

DORĘCZYCIEL

121

H.GARUSIŃSKI

-

DORĘCZYCIEL

8

KOMUNIKACJA

107

T.SOCHACZEWSKA

214 14 84

SPECJALISTA

9

KSIĘGOWOŚĆ

127

B.MARCINIAK - ST.DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ

10

REFERAT KOMUNALNY

 

116

 

 

A.KIJEWSKA

214 12 33

ST. DS. PRAWA DROGOWEGO

11

W.KACZMAREK

ST. DS. MIENIA KOMU. I ENER, PROWADZENIA KSIĄG OBIEKT. GMINY

Ł.FUKS

ST .DS. DROGOWYCH

M.GÓRSKA

ST. DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

 P.BIESIACKA  ST.DS.GOSPODARKI ODPADAMI I EGZEKUCJI

DZIAŁALNOŚĆ GOSP

108

Z.STRZAŁKOWSKA

-

ST. DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

12

KASA

109

R.KMIEĆ

-

ST. DS. KASY

13

PŁACE

125

G.BOCZEK

-

ST. DS. KSIĘGOWOŚCI I PŁAC

26

W.DOPIERAŁA

-

ST. DS. KSIĘG. BUDŻ.

KSIĘGOWOŚĆ

117

D.RUSINKIEWICZ

 -

ST. DS. DOCHODÓW BUDŻ.

28

A.BEDNARCZYK
J.SZTANDOR

KSIĘGOWOŚĆ

130

M.SKRZYPCZYŃSKA

227 82 00

ST. DS. WYDATKÓW BUDŻ.

29

E.GWIAZDA

ST. DS. WYDATKÓW BUDŻ.

KSIĘGOWOŚĆ

110

M.NOWAK

-

ST. DS. OPŁAT, KSIĘG. PODAT. I ŚR. TRANS.

35

OŚWIATA

125

M.PIETRUSIŃSKA

 -

 ST. DS. OŚWIATY/

Z-CA KIEROWNIKA USC

26

USC

103

A.NAWROCKA

214 11 30

KIEROWNIK USC

31

EWIDENCJA LUDNOŚCI / OC

104

E.OLSZAŃSKA

ST. DS. EWID. LUD.

32

M.PANKOWSKA

ST. DS. OBRONY CYWILNEJ, ST.PEŁNOMOCNIKA DS.OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

REFERAT.OGÓLNY

106

E.PYTKA

227 82 12

p.o. KIEROWNIKA REFERATU

33

J.Krawczyk

st. ds. służby zdrowia i spraw społecznych

 A.KROBAN

ST.DS.ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYCH

 P.GAJDA INFORMATYK
M.SKUMIAŁ
M.SOWA

KSIĘGOWOŚĆ

110

M.POLAKOWSKA

-

ST. DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT

35

K.SZUBERT

ST.DS. KONTROLI I KSIĘG. PODATKOWEJ

BIURO RADY

118

K.JARDZIOCH

214 13 06

ST. DS. OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ

37

 

Referat Ogólny (OR)

1. p.o. Kierownika Referatu (0,75) – Ewa Pytka

2. St. ds. organizacyjno-administracyjnych (1) – Anna Kroban

3. St. ds. archiwum i ewidencji wyposażenia (1) - Ewa Pytka

4. St. ds. ZFŚS (0,2) – Teresa Sochaczewska

5. Informatyk (2,5)– mgr Paweł Gajda (0,5), Michał Sowa (1), Rafał Woźniak (1)

6. St. ds. sekretariatu (1) – inż. Katarzyna Rózga

7. Sprzątaczki (2) – Anna Patoła, Jolanta Szczepaniak

8. Rob. gosp.- doręczyciel (1) - Henryk Garusiński

9. Sprzątaczka-obsługa wc publicznego (3) –Barbara Płusajska, Bożenna Przytulska, Jadwiga Nowicka

10. Robotnik gospodarczy (1) – vacat

11. Konserwator (2) - Andrzej Kwast, Mieczysław Bolonek

12. Pomoc administracyjna (3) - Monika Gadułka, 2x - vacat

Referat Ogólny (OR)

1. p.o. Kierownika Referatu (0,75) – Ewa Pytka

2. St. ds. organizacyjno-administracyjnych (1) – Anna Kroban

3. St. ds. archiwum i ewidencji wyposażenia (1) - Ewa Pytka

4. St. ds. ZFŚS (0,2) – Teresa Sochaczewska

5. Informatyk (2,5)– mgr Paweł Gajda (0,5), Michał Sowa (1), Rafał Woźniak (1)
6. St. ds. sekretariatu (1) – inż. Katarzyna Rózga

7. Sprzątaczki (2) – Anna Patoła, Jolanta Szczepaniak
8. Rob. gosp.- doręczyciel (1) - Henryk Garusiński

9. Sprzątaczka-obsługa wc publicznego (3) –Barbara Płusajska, Bożenna Przytulska, Jadwiga Nowicka

10. Robotnik gospodarczy (1) – vacat
11. Konserwator (2) - Andrzej Kwast, Mieczysław Bolonek
12. Pomoc administracyjna (3) - Monika Gadułka, 2x - vacat

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Ewa Pytka dnia 18.08.2017
Opublikowana przez Michał Sowa dnia 22.01.2018. Odsłon 13004, Wersja 49drukuj
Wersja : lewy  46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56  z 56  prawy
Początek strony