WYDANIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

Wymagane dokumenty :
Wniosek na formularzu dostępnym w Urzędzie Miejskim w Rzgowie (sekretariat - pok 21) lub na stronie internetowej (załącznik poniżej)

Załączniki:
Kopia mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000. Mapa powinna obejmować co najmniej obszar równy trzykrotnej szerokości frontu działki tj. część działki przyległej do drogi, jednak nie mniej niż 50 m od granic działki w każdą stronę.
Załącznik graficzny - opracowanie graficzne zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych.
Pełny wypis z rejestru gruntów
Dokument potwierdzający powierzchnię posiadanego gospodarstwa rolnego (w przypadku realizacji zabudowy zagrodowej).
Umowa zawarta pomiędzy inwestorem a właściwą jednostką organizacyjną lub warunki techniczne w przypadku projektowanej infrastruktury technicznej (np. przyłącze energetyczne, przyłącze wodociągowe, przyłącze gazowe).

Opłaty:
Opłata skarbowa:
Od wydania decyzji o warunkach zabudowy  i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 107 zł
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na inną osobę - 56 zł

Za wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego opłaty nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 60 dni od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Rzgowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa - Elżbieta Reczulska
pok nr 5,
tel 42 214 11 42

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Elżbieta Reczulska dnia 06.06.2012
Opublikowana przez Małgorzata Rózga dnia 06.06.2012 00:00. Wygasa 27.06.2022 00:00. Odsłon 4197
Wersja : 1 2 
Początek strony