Działalność gospodarcza

  INFORMACJA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna wypełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy  dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

Wniosek o wpis do CEIDG można pobrać ze strony internetowej  www. ceidg.gov.pl

Integralna częścią wniosku o wpis do CEIDG jest  żądanie :

1)      wpisu albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

2)      zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;

3)      zgłoszenia płatnika składek albo  jego zmiany w rozumieniu przepisów  o systemie ubezpieczeń  społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów  o ubezpieczeniu społecznym rolników;

4)      przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę  formy opodatkowania  podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług.

Przedsiębiorca może podjąć  działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć :

1.       on-line  -  przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym  ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.

2.       w urzędzie gminy  -  osobiście lub listem poleconym ( w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza),

Składając osobiście wniosek o wpis do CEIDG organ gminy potwierdza tożsamość  przedsiębiorcy oraz potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku.  Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to:

1.       gdy został złożony on-line  -  system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,

2.       gdy został złożony w urzędzie gminy  -  organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

PORTAL   CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dostępny jest pod adresem :    ceidg.gov.pl lub firma.gov.pl 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zofia Strzałkowska dnia 23.08.2012
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 23.08.2012. Odsłon 2101, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony