Ponowne wykorzystywanie

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ:

1) informację publiczną pozyskaną od Urzędu Miejskiego w Rzgowie użytkownik opatruje notką o źródle, czasie wytworzenia i jej pozyskania,

2) informację publiczną pozyskaną od Urzędu Miejskiego w Rzgowie należy udostępniać innym użytkownikom w pierwotnie pozyskanej formie,

3) informacja publiczna pozyskana od Urzędu Miejskiego w Rzgowie, która została przetworzona przez użytkownika musi zawierać informację o zakresie i sposobie jej przetworzenia,

4) Urząd Miejskiego w Rzgowie ponosi odpowiedzialność za treść przekazanej informacji publicznej. Urząd Miejskiego w Rzgowie nie ponosi odpowiedzialności za produkty i usługi wytworzone i wykonane na podstawie udostępnionej informacji publicznej.

INFORMACJE O CZYNNIKACH, JAKIE SĄ BRANE POD UWAGĘ PRZY OBLICZANIU OPŁAT ZA NIETYPOWE WNIOSKI O PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

                Zgodnie z art. 23 h ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 23 c ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198 ze zm), Urząd Miejski w Rzgowie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

                Nakładając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki (np. wynagrodzenie pracownika przygotowującego informację, zużycie materiałów, koszt eksploatacji oraz amortyzacji urządzeń wykorzystanych do przygotowania informacji, wysokość opłat poniesionych na rzecz poczty za przekazanie informacji), jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.

INFORMACJE O ŚRODKACH PRAWNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W PRZYPADKU ODMOWY PRZEKAZANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W CELU PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, OKREŚLENIA WARUNKÓW PONOWNEGO WYKORZYSTANIA LUB WYSOKOŚCI OPŁATY

                Zgodnie z art. 23 h ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 23g ust. 11 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198 ze zm) do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

2) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie ust. 8 pkt 2 ww. ustawy zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany utwór.

                Zgodnie natomiast z art. 23i ustawy do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Do pobrania w załącznikach:

- wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012, poz. 94).

- ZARZĄDZENIE NR 151 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 2 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej

 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Katarzyna Berczak-Lato dnia 07.11.2012
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 07.11.2012. Odsłon 1197, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony