WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Wymagane dokumenty:

1/ Umotywowane podanie o wymeldowanie skierowane do Burmistrza Rzgowa
2/ Kserokopia lub odpis dokumentu stwierdzający tytuł prawny do lokalu zamieszkałego przez osobę, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie

Opłaty:

Wnioski nie podlegają opłacie skarbowej, wydanie decyzji wymaga wpłaty 10 zł. tytułem opłaty skarbowej, w Kasie Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie
Ewidencja Ludności, pok 32 - Elżbieta Olszańska
Tel: 42 214 11 30

Termin i sposób załatwienia sprawy:
zgodnie z przepisami KPA /ok.2 miesięcy/ - zakończone decyzją administracyjną

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje pisemne odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Burmistrza Rzgowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 657, zm. z 2017 r. poz. 2286).

powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Elżbieta Olszańska dnia 07.03.2018
Opublikowana przez Michał Sowa dnia 07.03.2018 10:38. Wygasa 03.07.2022 00:00. Odsłon 2192
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony