Urząd Stanu Cywilnego

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1.      sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzeń, zgonów i małżeństw, w tym aktów małżeństw ślubów wyznaniowych),

2.      wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego,

3.      wydawanie zaświadczeń:

 •  stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 •  o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
 •  o wpisach dokonanych w księgach stanu cywilnego lub ich braku,
 •  o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego,

4.      wydawanie decyzji administracyjnych o:

 • zmianie imienia i nazwiska,
 • sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego,
 • uzupełnieniu treści w aktach stanu cywilnego,
 • odtworzenia aktu stanu cywilnego,
 • wpisaniu do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
 • skróceniu miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
 • sporządzeniu aktu stanu cywilnego, który nie został zarejestrowany w zagranicznym urzędzie,

5.      wpisywanie wzmianek dodatkowych i przypisków w aktach stanu cywilnego na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sadowych i innych dokumentów przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego,

6.      prowadzenie spraw dotyczących unieważnienia aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie,

7.      przyjmowanie oświadczeń o:

 • uznaniu ojcostwa,
 • zawarciu związku małżeńskiego (udzielanie ślubów),
 • zmianie imienia dziecka,
 • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 • wyborze nazwiska dziecka,
 • powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa,

8.      uznawanie za skuteczne na terenie Polski zagranicznych orzeczeń i innych aktów dotyczących stosunków rodzinnych w świetle nowych regulacji prawnych,

9.      przechowywanie i konserwacja ksiąg i aktów zbiorowych stanu cywilnego oraz przekazywaniu ksiąg 100-letnich do właściwego Archiwum Państwowego,

10.    organizowanie uroczystości odznaczenia medalami "Za długoletnie pożycie małżeńskie",

11.    międzynarodowa wymiana informacji z zakresu stanu cywilnego,

12.    wykonywanie innych zadań w zakresie aktów stanu cywilnego określonych w ustawach i przepisach szczególnych.

ZAŁĄCZNIKI:

 PODANIE - TRANSKRYPCJA AKTU URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU (AKT SPORZĄDZONY ZA GRANICĄ) - .DOC

 PODANIE - TRANSKRYPCJA AKTU URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU (AKT SPORZĄDZONY ZA GRANICĄ) - .PDF

 SPROSTOWANIE TRANSKRYBOWANEGO AKTU URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU - .DOC

 SPROSTOWANIE TRANSKRYBOWANEGO AKTU URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU - .PDF

 WNIOSEK O ZAŚWIADCZENIE DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO ZA GRANICĄ - .DOC

 WNIOSEK O ZAŚWIADCZENIE DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO ZA GRANICĄ - .PDF

 WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU - .DOC

 WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU - .PDF

 SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE - .DOC

 SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE - .PDF

 UZNANIE ORZECZENIA O ROZWODZIE, SEPARACJI LUB UNIEWAŻNIENIU MAŁŻEŃSTWA WYDANEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ - .DOC

 UZNANIE ORZECZENIA O ROZWODZIE, SEPARACJI LUB UNIEWAŻNIENIU MAŁŻEŃSTWA WYDANEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ - .PDF

 UZNANIE ORZECZENIA O ROZWODZIE, SEPARACJI LUB UNIEWAŻNIENIU MAŁŻEŃSTWA WYDANEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ - .DOC

 UZNANIE ORZECZENIA O ROZWODZIE, SEPARACJI LUB UNIEWAŻNIENIU MAŁŻEŃSTWA WYDANEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ - .PDF

5355

ZMIANY IMION I NAZWISK

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2008r. Nr 220, poz.1414 z późn.zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2012r., Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.1282)
 • Zgodnie z art. 4 ustawy o zmianie imienia i nazwiska:

„1. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;

2) na imię lub nazwisko używane;

3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

2. Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego."

Referat właściwy merytorycznie

Urząd Stanu Cywilnego w Rzgowie

Opis sprawy

Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca, a w przypadku braku takiego miejsca - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca.

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w ust. 1, w sprawach określonych w ustawie rozstrzyga kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy albo jego zastępca.

Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska lub imienia mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP.

Kogo dotyczy

Zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę. Wniosek składa się osobiście.

Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera:

-dane osoby, której zmiana dotyczy:

-imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,

-adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały,

-numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, -zwany dalej "numerem PESEL";

-imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;

-uzasadnienie.

Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się:

-odpis zupełny aktu urodzenia;

-odpis zupełny aktu małżeństwa;

-odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci;

-inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.

Do wniosku o zmianę imienia dołącza się:

-odpis zupełny aktu urodzenia;

-odpis zupełny aktu małżeństwa;

-inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia.

Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych w pkt. 2 ppkt 1-3 oraz w pkt. 3 ppkt 1-2, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego, w którym osoba ubiega się o zmianę nazwiska.

wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.

Jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 5, nie zawiera numeru PESEL, wnioskodawca przedstawia również powiadomienie o nadaniu numeru PESEL albo zaświadczenie o nadaniu tego numeru na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.).

Miejsce składania pism

Urząd Stanu Cywilnego w Rzgowie,

Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów - pok31,

lub drogą elektroniczną: http://epuap.gov.pl

Termin i sposób załatwienia

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki zgodnie z art. 35 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267).

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 §3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości - 37 zł za wydanie decyzji (zał. Nr I pkt 7 ustawy o opłacie skarbowej).

Opłatę skarbową należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów

lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Rzgów -

PeKaO S.A. I/O w Rzgowie nr konta:

47 1240 3435 1111 0010 3653 0901

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rzgowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

 

TRANSKRYPCJA AKTU URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU (AKT SPORZĄDZONY ZA GRANICĄ)

Wydział:

Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. nr 212 z 2011r. poz. 1264

Opłaty:

za zupełny odpis wydany po dokonaniu czynności - 50,00 zł

Nr konta dla przelewów krajowych PEKAO S.A. I/o w Rzgowie

47 1240 3435 1111 0010 3653 0901

Termin odpowiedzi:

do 1 miesiąca

Jednostka odpowiadająca:

Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC

Tryb odwoławczy:

zgodnie z pouczeniem w decyzji

Uwagi:

Oryginały dokumentów złożonych przy składaniu wniosku pozostają w aktach zbiorowych USC (nie podlegają zwrotowi). Zagraniczne akty nie zawierają wszystkich danych, często pisane są bez znaków diakrytycznych, należy taki akt sprostować i uzupełnić.

Szczegółowa informacja telefoniczna pod nr (42) 214-11-30

Dokumenty:

Wniosek o transkrypcje aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu (wymagany)

Oryginały aktów sporządzonych za granicą lub odpis aktu sporządzony na druku wielojęzycznym zgodnym z Konwencją Wiedeńską z 1976r. (wymagany)

Oryginały tłumaczeń przez tłumacza przysięgłego (wymagany)

 Załączniki

Załącznik .DOC

Załącznik .PDF

 

 

SPROSTOWANIE TRANSKRYBOWANEGO AKTU URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU

Wydział:

Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. nr 212 z 2011r. poz. 1264)

Opłaty:

zupełny odpis aktu wydawany po dokonaniu czynności - 39,00 zł

Nr konta dla przelewów krajowych

PEKAO S.A. I/o w Rzgowie

47 1240 3435 1111 0010 3653 0901

Termin odpowiedzi:

do 1 miesiąca

Jednostka odpowiadająca:

Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC

Tryb odwoławczy:

zgodnie z pouczeniem w decyzji

Uwagi:

Oryginały dokumentów złożonych przy składaniu wniosku pozostają w aktach zbiorowych USC. (nie podlegają zwrotowi)

Szczegółowa informacja telefoniczna pod nr (42) 214-11-30

Dokumenty

Wniosek o sprostowanie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu (wymagany)

akty stanu cywilnego zawierające dane wymagające uzupełnienia w transkrybowanym akcie (wymagane)

 Załączniki:

Załącznik .DOC

Załącznik .PDF

 

 

WNIOSEK O ZAŚWIADCZENIE DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO ZA GRANICĄ

Wydział:

Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. nr 212 z 2011r. poz. 1264)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2012 poz. 788 ze zm.)

Opłaty:

38,00 zł

Nr konta dla przelewów krajowych

PEKAO S.A. I/o w Rzgowie

47 1240 3435 1111 0010 3653 0901

Termin odpowiedzi:

do 7 dni

Jednostka odpowiadająca:

Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC

Tryb odwoławczy:

Po otrzymaniu powiadomienia na piśmie w terminie 14 dni strona może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie.

Uwagi:

Oryginały dokumentów złożonych przy składaniu wniosku pozostają w aktach zbiorowych USC (nie podlegają zwrotowi).

Szczegółowa informacja telefoniczna pod nr (42) 214-11-30

Dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (wymagany)

Odpis skrócony aktu urodzenia (wymagany) stan cywilny: kawaler, panna

Odpis skrócony aktu zgonu małżonka (wymagany) stan cywilny: wdowa, wdowiec

Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (wymagany) stan cywilny: rozwiedziony, rozwiedziona

 Załączniki:

Załącznik .DOC

Załącznik .PDF

 

 

OŚWIADCZENIE O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

Wydział:

Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2012 poz. 788 ze zm.)

Opłaty:

11,00 zł

Nr konta dla przelewów krajowych

PEKAO S.A. I/o w Rzgowie

47 1240 3435 1111 0010 3653 0901

Termin odpowiedzi:

przyjęcie oświadczenia w dniu przybycia do USC.

Jednostka odpowiadająca:

Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy zgodnie z pouczeniem w decyzji

Uwagi:

Wyrok rozwodowy musi być prawomocny.

Czas na założenie oświadczenia 3 miesiące.

Szczegółowa informacja telefoniczna pod nr (42) 214-11-30

Dokumenty

dowód osobisty (do wglądu)

wyrok rozwodowy z informacją o dniu uprawomocnienia się (wymagany)

Oświadczenie o powrocie do nazwiska (wymagany)

 

 

 

WNIOSEK O ODZNACZENIE - 50 -LECIE MAŁŻEŃSTWA

 

Wydział:

Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach ( Dz. U. Nr 90 z 1992r. poz. 450 ze zm.)

Opłaty:

brak

Termin odpowiedzi:

Odznaczenia przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Jednostka odpowiadająca:

Kierownik USC, Za-ca Kierownika USC

Tryb odwoławczy:

-

Uwagi:

Szczegółowa informacja telefoniczna pod nr (42) 214-11-30

Dokumenty

Wniosek o przyznanie medali za pożycie małżeńskie (wymagany)

 

 

WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU

Wydział:

Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. nr 212 z 2011r. poz. 12644)

Opłaty:

odpis zupełny - 33,00 zł

skrócony - 22,00 zł

na druku wielojęzycznym - 22,00zł

Nr konta dla przelewów krajowych

PEKAO S.A. I/o w Rzgowie

47 1240 3435 1111 0010 3653 0901

Termin odpowiedzi:

w chwili złożenia wniosku (od ręki)

Jednostka odpowiadająca:

Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC

Tryb odwoławczy:

zgodnie z pouczeniem w decyzji lub postanowieniu

Uwagi:

Z dokumentów musi wynikać, że osoba ubiegająca się o odpis aktu jest uprawniona do otrzymania takiego odpisu (art.83 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego)

Szczegółowa informacja telefoniczna pod nr (42) 214-11-30

Dokumenty

Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa (wymagany)

dowód osobisty (do wglądu)

 Załączniki:

Załącznik .DOC

Załącznik .PDF

 

 

WNIOSEK O ZAŚWIADCZENIE DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO

Wydział:

Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. nr 212 z 2011r. poz. 1264)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2012 poz.788 ze zm.)

Opłaty:

Opłata skarbowa - (Za sporządzenia aktu małżeństwa) 84,00 zł. na konto tego Urzędu na terenie, którego odbędzie się ślub.

Nr konta dla przelewów krajowych

PEKAO S.A. I/o w Rzgowie.

47 1240 3435 1111 0010 3653 0901

Termin odpowiedzi:

do 4 dni

Jednostka odpowiadająca:

Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC

Tryb odwoławczy:

Po otrzymaniu powiadomienia na piśmie w terminie 14 dni strona może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie.

Uwagi:

Oryginały dokumentów złożonych przy składaniu wniosku pozostają w aktach zbiorowych USC. (nie podlegają zwrotowi)

Szczegółowa informacja telefoniczna pod nr (42) 214-11-30

Dokumenty

Odpisy skrócone aktów urodzenia (wymagany) stan cywilny narzeczonych: kawaler, panna

Odpisy skrócone aktów zgonu małżonka (wymagany) stan cywilny narzeczonych: wdowa wdowiec

Odpisy skrócone aktów małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (wymagany) gdy narzeczeni mieli wcześniej tylko ślub cywilny.

 

 

SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE

Wydział:

Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. nr 212 z 2011r. poz. 1264)

Opłaty:

odpis zupełny aktu wydawany po dokonaniu czynności - 39 zł

Nr konta dla przelewów krajowych

PEKAO S.A. I/o w Rzgowie

47 1240 3435 1111 0010 3653 0901

Termin odpowiedzi:

do 1 miesiąca

Jednostka odpowiadająca:

Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC

Tryb odwoławczy:

zgodnie z pouczeniem w decyzji

Uwagi:

Oryginały dokumentów złożonych przy składaniu wniosku pozostają w aktach zbiorowych USC. (nie podlegają zwrotowi)

Szczegółowa informacja telefoniczna pod nr (42) 214-11-30

Dokumenty

Odpis zupełny aktów stanu cywilnego (wymagany) dwa poprzedzające sporządzenie aktu, w którym ujawniono oczywisty błąd pisarski (w zależności jaki akt będzie podlegał sprostowaniu).

Wniosek o sprostowanie aktu (wymagany)

Dowód osobisty do wglądu (wymagany)

 Załączniki:

Załącznik .DOC

Załącznik .PDF

 

 

UZNANIE ORZECZENIA O ROZWODZIE, SEPARACJI LUB UNIEWAŻNIENIU MAŁŻEŃSTWA WYDANEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ

Wydział:

Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:

1. Art. 1 ust. 1 lit. a, art. 21 ust. 1 i 2, art. 37 i 39 oraz art. 64 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (zwane: rozporządzeniem Bruksela IIa),

2. Art. 21 ust. 1 i 2 w związku z art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.),

3. § 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz. 884 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

5. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 43 poz. 224 ze zm.).

6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).

Opłaty:

1. Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa o rozwodzie,  separacji lub unieważnieniu małżeństwa - 11,00 zł.

2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł (za wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa).

Nr konta dla przelewów krajowych

PEKAO S.A. I/o w Rzgowie

47 1240 3435 1111 0010 3653 0901

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, a w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca.

Jednostka odpowiadająca:

Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC

Forma załatwienia sprawy:

Wpisanie do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej.

Tryb odwoławczy:

zgodnie z pouczenie w decyzji

Uwagi:

1. Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej opublikowane jest na stronie internetowej  Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl (również w wersji angielskiej).

2. W oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. nie podlegają uznaniu i wykonaniu w Polsce orzeczenia państw członkowskich, które zostały wydane przed 1 maja 2004 r., lecz uprawomocniły się po tej dacie. Przepisy tego rozporządzenia nie będą także stanowiły podstawy do uznania i wykonania w Polsce orzeczeń państw członkowskich, jeżeli postępowania w tych państwach zostały wszczęte przed 1 maja 2004 r.

3. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wraz załącznikami można składać:

osobiście,

za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku, należy dodatkowo przedłożyć pełnomocnictwo do załatwienia niniejszej sprawy)

poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do Urzędu Stanu Cywilnego

Dokumenty

1.         Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa  wydanego przez organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii)  i o wpisanie na jego podstawie wzmianki dodatkowej o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa w akcie małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu  Cywilnego w Rzgowie

2.         Załączniki:

odpis orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa, który spełnia warunki niezbędne do ustalenia jego autentyczności (oryginał);

urzędowe tłumaczenie ww. orzeczenia dokonane przez polskiego konsula lub na terenie Polski przez tłumacza przysięgłego (oryginał);

zaświadczenie/świadectwo, sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, wydanego zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 na  formularzu określonym w załączniku I, wraz jego z urzędowym tłumaczeniem  dokonanym przez polskiego konsula lub na terenie Polski przez tłumacza przysięgłego.

Ponadto w przypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym strona, która  występuje o uznanie orzeczenia lub stwierdzenie jego wykonalności, przedstawia:

a) oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo  wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie  stawiła się w sądzie; lub

b) dokumentu wskazującego, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.

W przypadku braku tych dokumentów właściwym do uznania orzeczenia będzie Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania

 Załączniki:

Załącznik .DOC

Załącznik .PDF

 

 

UZNANIE ORZECZENIA O ROZWODZIE, SEPARACJI LUB UNIEWAŻNIENIU MAŁŻEŃSTWA WYDANEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ

Wydział:

 

Podstawa prawna:

1. art. 1145 i art. 11491 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

2. Art. 21 ust. 1 i 2 w związku z art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.).

3. § 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz. 884 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

5. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 43 poz. 224 ze zm.).

6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).

Opłaty:

1. Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa - 11,00 zł.

2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł (za wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa).

Nr konta dla przelewów krajowych

PEKAO S.A. I/o w Rzgowie

47 1240 3435 1111 0010 3653 0901

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, a w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca.

Jednostka odpowiadająca:

Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC

Forma załatwienia sprawy:

Wpisanie do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej.

Tryb odwoławczy:

Zgodnie z pouczeniem na decyzji

Uwagi:

1.Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:

1.nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;

2.zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;

3.pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;

4.strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;

5.sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;

6.jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;

7.uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

2.Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wraz z załącznikami można składać:

1.osobiście,

2.za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku, należy dodatkowo przedłożyć pełnomocnictwo do załatwienia niniejszej sprawy

3.poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do USC.

3.Stosuje się do orzeczeń wydanych po 1 lipca 2009 roku.

Dokumenty

1.Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa i o wpisanie na jego podstawie wzmianki dodatkowej o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa w akcie małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gryfinie lub

Uwaga!

Powyższe dotyczy także Danii, do której nie stosujemy przepisów Unii Europejskiej w zakresie uznawania i wykonywania wyroków zagranicznych.

2.Załączniki (zgodnie z art. 1147 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego):

1.urzędowy odpis orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa;

2.dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści;

Jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone.

3.uwierzytelniony przekład na język polski złożonych dokumentów dokonany przez polskiego konsula lub na terenie Polski przez tłumacza przysięgłego.

 Załączniki:

Załącznik .DOC

Załącznik .PDF

 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Agata Nawrocka dnia 13.01.2015
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 13.01.2015. Odsłon 2286, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony