Rejestr instytucji kultury


REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Nr kolejny w rejestrze

Nazwa instytucji kultury

Data rejestracji

OR. 4011/I-1/2001.

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie

29 czerwca 2001r.

OR. 4011/II-1/2001

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

29 czerwca 2001r.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie - Księga Rejestrowa

 

Numer wpisu do rejestru: 1


Dział I - Oznaczenie instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie - „GOK"

1 - edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę,

2 - tworzenie warunków dla rozwoju folkloru

3 - tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,

4 - rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych na terenie gminy.

 

Gmina Rzgów

Uchwała Nr XXVII/221/2001 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie

 

  REGON:472897786

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dział II - Organizacja instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i Nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 

Dnia 3 lipca 2001r.

Uchwała Nr XXVII/222/2001r. Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie nadania statutu Gminnemu ośrodkowi Kultury w Rzgowie

Bolesław Siutowicz

 

95-030 Rzgów ul. Rawska 8

 

 

REGON:472897786

 

 

  2

 

 

od 1 czerwca 2010r. -Wojciech Skibiński

  Wojciech Skibiński

  j.w.

 

 


Dział III - Mienie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

  02.07.2012r.

  Bilans za rok 2011 złożono

Nie obciążono 

 

 


 

 

 

 

 


Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwag

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akta Rejestrowe Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie:

1 - Uchwała W sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie

2 - Uchwała w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie

 

Gminna Biblioteka Publiczna

 

Numer wpisu do rejestru:1

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie - „GBP"

1 - gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

2 - obsługa użytkowników przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

3 - prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacji naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej,

4 - pełni funkcję biblioteki szkolnej na podstawie porozumienia zawartego z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rzgowie.

 

Gmina Rzgów

Uchwała Nr XXVII-219-2001 Rady Miejskiej w Rzgowie y dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie

 

  REGON:472897770

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dział II - Organizacja instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i Nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 

03.07.2001r.

Uchwała Nr XXVII/220/2001 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie

Mirosława Olszewska - Kierownik GBP

 

95-030 Rzgów ul. Szkolna 3

 

REGON:472897770

 

 

2

 

 

od 22 września 2011r. -Anna Malinowska -p.o. Kierownika GBP w Rzgowie

  Anna Malinowska

  j.w.

 

 

 

Dział III - Mienie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o założeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

02.07.2012r. 

  Bilans za rok 2011r. złożono

Nie obciążono 

 

 


 

 

 

 

 

 

Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwag

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Akta Rejestrowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie:

1 - Uchwała w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie

2 - Uchwała w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie

3 - Uchwałą w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie

Informacja wytworzona przez Małgorzata Rózga dnia 12.02.2013
Opublikowana przez Małgorzata Rózga dnia 12.02.2013. Odsłon 1360, Wersja 6drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 19  prawy
Początek strony