Rejestr instytucji kultury

 

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rzgów

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rzgów, prowadzony jest
na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rzgów:

1. Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1)otwarty dostęp do zawartości rejestru

2)wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora –www.bip.rzgow.tensoft.pl - zakładka „Menu podmiotowe” –„Urząd” –„Rejestry, ewidencje, archiwa” – „Rejestr Instytucji Kultury”.

4.Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych (pon., śr.-pt. 7.00-15.00, wt. 9.00-17.00) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5.Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, odpis skrócony -treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Nr kolejny w rejestrze

Nazwa instytucji kultury

Data rejestracji

OR. 4011/I-1/2001.

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie

29 czerwca 2001r.

OR. 4011/II-1/2001

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

29 czerwca 2001r.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie - Księga Rejestrowa

 

Numer wpisu do rejestru: 1


Dział I - Oznaczenie instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie - „GOK"

1 - edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę,

2 - tworzenie warunków dla rozwoju folkloru

3 - tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,

4 - rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych na terenie gminy.

 

Gmina Rzgów

Uchwała Nr XXVII/221/2001 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie

 

  REGON:472897786

 

Małgorzata Rózga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dział II - Organizacja instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i Nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 3 lipca 2001r.

Uchwała Nr XXVII/222/2001r. Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie nadania statutu Gminnemu ośrodkowi Kultury w Rzgowie

Bolesław Siutowicz

 

95-030 Rzgów ul. Rawska 8

 

 

REGON:472897786

 

Małgorzata Rózga

  2

 

 

od 1 czerwca 2010r. -Wojciech Skibiński

  Wojciech Skibiński

  j.w.

 

Małgorzata Rózga

3

 28.01.2014

Dnia 27 stycznia 2014r.

Uchwała Nr XLI/377/2013r. Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie

Wojciech Skibiński Wojciech Skibiński   j.w.   Małgorzata Rózga

4

    od 16 listopada 2018 r. - Joanna Papuga-Rakowska Joanna Papuga-Rakowska j.w.   Joanna Krawczyk


Dział III - Mienie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1
  02.07.2012r.
  Bilans za rok 2011 złożono
  Nie obciążono 
 
  Małgorzata Rózga
2
  16.04.2014r.
  Bilans za rok 2012 złożono
  Nie obciążono 
 
  Małgorzata Rózga
3
  16.04.2014r.
  Bilans za rok 2013 złożono
  Nie obciążono 
 
  Małgorzata Rózga
4
  31.03.2015r.
  Bilans za rok 2014 złożono
  Nie obciążono 
 
  Joanna Krawczyk
5
  31.03.2016r.
  Bilans za rok 2015 złożono
  Nie obciążono 
 
  Joanna Krawczyk
6
  05.03.2019r.
  Bilans za rok 2016 złożono
  Nie obciążono 
 
  Joanna Krawczyk
7
  05.03.2019r.
  Bilans za rok 2017 złożono
  Nie obciążono 
 
  Joanna Krawczyk
8
01.04.2019r.
Bilans za rok 2018 złożono
Nie obciążono
 

Joanna Krawczyk


Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwag

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akta Rejestrowe Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie:

1 - Uchwała w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie

2 - Uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie -uchylony

3- Uchwała w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie -aktualnie obowiązujący

 

Gminna Biblioteka Publiczna

 

Numer wpisu do rejestru:1

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie - „GBP"

1 - gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

2 - obsługa użytkowników przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

3 - prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacji naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej,

4 - pełni funkcję biblioteki szkolnej na podstawie porozumienia zawartego z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rzgowie.

 

Gmina Rzgów

Uchwała Nr XXVII-219-2001 Rady Miejskiej w Rzgowie y dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie

 

  REGON:472897770

 

 Małgorzata Rózga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dział II - Organizacja instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i Nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 

03.07.2001r.

Uchwała Nr XXVII/220/2001 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie

Mirosława Olszewska - Kierownik GBP

 

95-030 Rzgów ul. Szkolna 3

 

REGON:472897770

 

  Małgorzata Rózga

2

 

 

od 22 września 2011r. -Anna Malinowska -p.o. Kierownika GBP w Rzgowie

  Anna Malinowska

  j.w.

 

  Małgorzata Rózga

 3  

 11.02.2013

Uchwała Nr XXVII/241/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie

 od 1 stycznia 2013r. -Anna Malinowska -Dyrektor GBP w Rzgowie  Anna Malinowska  j.w.    Małgorzata Rózga

 

Dział III - Mienie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o założeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

02.07.2012r. 

  Bilans za rok 2011r. złożono

Nie obciążono 

 

  Małgorzata Rózga

2

12.04.2013

Bilans za rok 2012r. złożono

Nie obciążono

 

Joanna Krawczyk

3

 31.03.2014

 Bilans za rok 2013r. złożono

 Nie obciążono

 

 Joanna Krawczyk

4

31.03.2015

Bilans za rok 2014r. złożono

Nie obciążono

 

Joanna Krawczyk

5

31.03.2016

Bilans za rok 2015r. złożono

Nie obciążono

 

Joanna Krawczyk

6

05.03.2019

Bilans za rok 2016r. złożono

Nie obciążono

 

Joanna Krawczyk

7

05.03.2019

Bilans za rok 2017r. złożono

Nie obciążono

 

Joanna Krawczyk

8

01.04.2019

Bilans za rok 2018 złożono

Nie obciążono

 

Joanna Krawczyk

 

Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwag

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Akta Rejestrowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie:

1 - Uchwała w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie

2 - Uchwała w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie -uchylony

3 - Uchwała w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie -aktualnie obowiązujący

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Krawczyk
Informacja wytworzona przez Joanna Krawczyk dnia 01.04.2019
Opublikowana przez Małgorzata Rózga dnia 10.12.2019. Odsłon 1398, Wersja 20drukuj
Wersja : lewy  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Początek strony