Uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Dz.U.2018.2055 z dnia 2018.10.26
Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2018 r.

Wejście w życie:
29 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO
z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji
zadania publicznego
Na podstawie art. 19a ust. 7d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) zarządza się, co
następuje:

§ 1. Określa się:
1) uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
W przypadku zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizowanego w wyniku oferty złożonej do dnia 1 marca 2019 r., w tym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 października 2018 r. 1


ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1
 


ZAŁĄCZNIK Nr 2


1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 570), które zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Joanna Krawczyk dnia 08.11.2018
Opublikowana przez Rafał Woźniak dnia 08.11.2018 11:37. Wygasa 01.01.2020 00:00. Odsłon 2979
Początek strony