Informacja dotycząca Twoich danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L. 2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rzgów, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez administratora znajdują się na stronie www.rzgow.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie - zakładka Ochrona Danych Osobowych oraz w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane:

• w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) albo
• w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) albo
• w zawiązku z realizacją zawartej z Panią / Panem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) albo
• na podstawie wcześniej udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa oraz innym podmiotom np. na podstawie umów zawartych z Administratorem.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie archiwizowane przez okres wynikający z przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

• dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), z wyjątkiem przypadków ograniczeń realizacji tego prawa przewidzianych w przepisach prawa m.in.:

> w art. 8 a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie realizacji uprawnienia wynikającego z art. 15 ust. 1 lit. g RODO tj. prawa żądania informacji o źródle danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, kiedy ww. prawo przysługuje, jeżeli jego realizacja nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
> w art. 13 da ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu w zakresie realizacji uprawnienia wynikającego z art. 15 ust. 1 lit. g RODO tj. prawa żądania informacji o źródle danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w toku prowadzenia postępowań w przedmiocie uchwalania miejscowych planów odbudowy kiedy ww. prawo przysługuje, jeżeli jego realizacja nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
> w art. 24 a ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji w zakresie realizacji uprawnienia wynikającego z art. 15 ust. 1 lit. g RODO tj. prawa żądania informacji o źródle danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji zadania polegającego na sporządzeniu gminnego programu rewitalizacji kiedy ww. prawo przysługuje, jeżeli jego realizacja nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
> w art. 8 a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie realizacji uprawnień wynikających z art. 15 ust. 1 – 3 RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia kiedy administrator - zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu w sytuacji gdy, realizacja ww. praw wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku;
> w art. 97 ust. 1 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie realizacji uprawnień wynikających z art. 15 ust. 1 – 3 RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w protokole o udzielenia zamówienia publicznego oraz załącznikach do protokołu kiedy administrator - zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli realizacja ww. praw wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku;
> w art. 16 a ust. 2 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi w zakresie realizacji uprawnień wynikających z art. 15 ust. 1 – 3 RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji albo po jej zakończeniu kiedy administrator - zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o zawarcie umowy koncesji, jeżeli realizacja ww. praw wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku;
> w art. 22 b ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z prowadzoną działalnością archiwalną kiedy realizacja uprawnień wynikających z art. 15 ust. 1 i 3 RODO następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

• żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych lub ich uzupełniania (art. 16 RODO), z wyjątkiem przypadków ograniczeń realizacji tego prawa przewidzianych w przepisach prawa m.in.:

> w art. 97 ust. 1 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie danych zawartych w protokole o udzielenie zamówienia publicznego oraz załącznikach do protokołu, gdy realizacja uprawnienia wynikającego z art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
> w art. 8 a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, kiedy skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
> w art. 16 a ust. 3 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi kiedy skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o zawarcie umowy koncesji ani zmianą postanowień umowy koncesji w zakresie niezgodnym z ustawą oraz naruszeniem integralności przechowywanej dokumentacji postępowania;
> w art. 22 b ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z prowadzoną działalnością archiwalną kiedy administrator przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując jednak ingerencji w materiały archiwalne.

• do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
>dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
> osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
> osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
> dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
> dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

z wyłączeniem przypadków wykluczających realizację prawa wynikającego z art. 17 RODO, które przewidziane zostały w art. 17 ust. 3 RODO, to jest m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

> do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
> do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy przepisów prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
> do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że realizacja prawa, o którym mowa w art. 17 RODO uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
> do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

• do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), w przypadku, gdy:

> osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
> przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
> administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
> osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, osoby której dane dotyczą;

z wyjątkiem przypadków ograniczeń w zakresie realizacji prawa wynikającego z art. 18 RODO, które to ograniczenia zostały przewidziane m.in. w:

> w art. 8 a ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie w jakim wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
> w art. 16 a ust. 4 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi w zakresie w jakim wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o zawarcie umowy koncesji;
> w art. 22 b ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przewidującym, ograniczenie stosowania art. 18 ust. 1 lit. a i b RODO w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Oświadczenie o cofnięciu zgody może Pani / Pan złożyć w siedzibie Administratora lub przesłać na adres Administratora wskazany w pkt. 1 klauzuli lub adres mailowy: odo@rzgow.pl.


6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
8. Administrator nie będzie w sposób zautomatyzowany przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.
9. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem mail odo@rzgow.pl.


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Mateusz Kamiński dnia 24.07.2019
Opublikowana przez Rafał Woźniak dnia 24.07.2019 14:01. Wygasa 07.06.2033 00:00. Odsłon 2286, Wersja 4
Początek strony