Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Rzgów (wygasły...)

Rzgów: Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych: droga Nr 1195 E ul. Czartoryskiego w Starej Gadce przebudowa drogi- nawierzchnia Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Rzgowa: ulica Literacka (na odcinku od ul. Krótkiej do połączenia z drogą asfaltową), Modernizacja nawierzchni na Południowej.
Numer ogłoszenia: 94036 - 2015; data zamieszczenia: 24.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rzgów , Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 42 2141109, faks 42 2141207.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych: droga Nr 1195 E ul. Czartoryskiego w Starej Gadce przebudowa drogi- nawierzchnia Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Rzgowa: ulica Literacka (na odcinku od ul. Krótkiej do połączenia z drogą asfaltową), Modernizacja nawierzchni na Południowej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1. Budowa pasa nawierzchni asfaltowej w ulicy Literackiej na odcinku od ul. Krótkiej w Rzgowie w kierunku południowym do połączenia z istniejącą drogą asfaltową Zakres robót: 1.Regulacja pionowa skrzynek od zasuw - 2 szt. 2. Wykonanie koryta i nasypu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża na szerokości 5,56 m i długości 211,5m- 1 175,94m2 3 Wyrównanie istniejącej podbudowy o szer. 4,5 m, tłuczniem gr 15 cm -142,76m3 4.Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm - 1175,94m2 5. Warstwa tłucznia na poszerzeniu gr. 20 cm i szer 0,5m, dług 211,5-105,75 m2 6. Nawierzchnia bitumiczna o grubości 5 cm i szerokości 5,06 m ( warstwa wiążąca)- 1 070,19 m2 7. Nawierzchnia bitumiczna o grubości 5 cm i szerokości 5,00 m ( warstwa ścieralna)- 1 057,50 m2 8.Profilowanie i zagęszczanie podłoża i wykonanie poboczy z destruktu gr. 15 cm- 334,17m2 2.2. Przebudowa ul. Południowej w Rzgowie na odcinku 535 m Zakres robót: Zakres obejmuje wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej ulicy , wykonanie krawężnika , oraz odprowadzenie wody opadowej. W ramach opracowania będą wykonane : 1.frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm na całej szerokości ulicy-1 404,38m2 2. Regulacja pionowa włazów kanalizacyjnych - szt . 26 3. Regulacja pionowa skrzynek ulicznych od zasuw- szt.33 4. Rozebranie ścieków betonowych 50x60 cm, gr. 15 cm na podsypce piaskowej- 240 mb 5. Rozebranie krawężników betonowych 15x60x15 -42mb 6.Ręczne rozebranie chodnika w miejscu posadowienia studzienek odwadniających -6m2 7.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie -2 szt. 8. Wpusty uliczne -2szt 9. Kanały odwodnieniowe z rur PVC. 200 mm 14 m 10. Ułożenie chodnika z kostki z odzysku na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem 6 m2 11. Poszerzenie ulicy w asfalcie o 30 cm na całej długości ulicy 160,5 m2 12 wbudowanie Krawężnika betonowego 550,00mb 13. Wykonanie nawierzchni z asfaltu grysowego pod KR2-AC 11S grubości 5 cm-3 022,50m2 2.3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1195 E ul. Czartoryskiego-w Starej Gadce- długość 457,00 mb W ramach opracowania będą wykonane : 1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm ( na włączeniach w istniejącą nawierzchnię) - 26 m2 2. Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm- 470 m 3. Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm na szer. 0,6 m i dług. 477,m o pow. 274 m2 4. Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 20 cm na szer. 0,6 m i dług. 477,m o pow. 274 m2 5. Rozebranie krawężników betonowych (15x30x100)-421 mb 6. Koryta gł. 30 cm o dł 457 m i szer 0,4m powierzchni 182 m2 7. Koryta gł. 10 cm o dł 457 m i szer 0,6m powierzchni 274,2 m2 8. Warstwy odcinające z piasku o grubości 10 cm i szer 1,0 m- 457 m2 9. Warstwa dolna podbudowy z tłucznia gr. 20 cmi szer 1,0 m - 457m2 10. Ułożenie warstwy bitumicznej- klinującej pod KR2-AC 11 W grub 3 cm i szer. 1,0.m do niwelety istniejącej nawierzchni - 457m2 11. Ułożenie siatki wzmacniającej szerokości 1,0 m na złączeniu nawierzchni istniejącej z poszerzeniem -457m2 12. Ułożenie warstwy wyrównawczej na połowie do osi drogi na pow.1 485,25m2 13. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) masa KR3-AC 11 S na szer. 6,5 m - 2 996,5 m2 14. Ułożenie nawierzchni z destruktu wraz z zagęszczeniem grub 10 cm i szer. 0,75 m na pow. - 342,75m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarach i dokumentacji technicznej dołączonej do ogłoszenia . 2.4 Wykonawca robót opracuje projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót 2.5 Wykonawca dostarczy inwentaryzację geodezyjna powykonawczą..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena tego warunku - na podstawie oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy powinni wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 3 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. roboty polegające na budowie i przebudowie dróg asfaltobetonowych o wartości powyżej 200 000,00 zł brutto każda. Ocena tego warunku - na podstawie wykazu robót wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena tego warunku - na podstawie oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował na etapie wykonania zadania osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności:drogowej Ocena tego warunku - na podstawie wykazu osób, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena tego warunku - na podstawie oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  minimum 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. roboty polegające na budowie i przebudowie dróg asfaltobetonowych o wartości powyżej 200 000,00 zł brutto każda.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oferta

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termin gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: 1.1 Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 3 umowy. Termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 1.2 Wystąpienia robot dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia 1.3 Konieczności wykonania przez zamawiającego projektu zamiennego dla wprowadzenia zmian rozwiązań technicznych lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej, 2.2. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy lub robot przedstawionego w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptując nowego kierownika budowy lub robot. 2.3. Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robot , jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy lub robot zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku zmiany kierownika budowy lub robot - nowy kierownik budowy lub robot musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla powyższych osób. 2.4. Zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robot wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 2.5. Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Zamawiający może dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za usługi i roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Rzgowie, Pl. 500-lecuia 22, 95-30 Rzgów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Rzgowie, Pl. 500-lecuia 22, 95-30 Rzgów, sekretariat, pok.21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
powrót...
Wersja : 1 2 
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Paulina Skiba dnia 24.04.2015
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 24.04.2015 00:00. Wygasa 11.05.2015 00:00. Odsłon 2098, Wersja 2
Początek strony