Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej

 Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej zrealizowane na terenie Gminy Rzgów

Projekt: „Lepsza szkołą większe możliwości"

„Gmina Rzgów realizuje w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nabór numer POKL/I/9.1.2/ST/11, w szkołach podstawowych na terenie gminy projekt pt: „Lepsza szkoła większe możliwości". Koszty kwalifikowane projektu: 135665,90 pln. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"
 
POKL_I_9_1_2_ST_11_Lepsza_szkola_wieksze_mozliwosci
Hala sportowa - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, III Oś priorytetowa, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.3.5 - infrastruktura turystyczno - rekreacyjna.
 
Park im. A. Mickiewicza w centrum Rzgowa, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś III - Działanie "Odnowa i rozwój wsi",
 
Skwer w centrum miasta na rogu ulic Łódzkiej i Pabianickiej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 
Lokalna Grupa Działania: ul. Czartoryskiego, świetlica Czyżeminek, place zabaw w Kalinie i Gospodarzu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś IV LEADER
 

„Nie tylko podręcznik i tablica ..." Projekt realizowany w ramach RPO WŁ, działanie V.3 - Infrastruktura edukacyjna, którego przedmiotem była instalacja 156 pracowni multimedialnych w 43 szkołach. www.pracowniemultimedialne.pabianice.pl

 
Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) - www.elodzkie.pl
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 - E- Usługi Publiczne
 
Logo Programu Regionalnego UE
Kompleks boisk ORLIK 2012 w ramach projektu rządowego
 
Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych w gminie Rzgów - priorytet IX Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.1.2
 

 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Marek Derski dnia 08.07.2013
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 08.07.2013. Odsłon 2406, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 15  prawy
Początek strony