Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej

 Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej zrealizowane na terenie Gminy Rzgów

„Utworzenie pracowni zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”

Koszt realizacji projektu: 46664,00 zł,
kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi 30 000,00zł

 

 
 

Projekt „Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie” jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wartość ogólna zadania; 251578,12 zł
wysokość środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
238998,00 zł, w tym dotacja 119499,00 zł, pożyczka 119499,00 zł 

 


Projekt: „Lepsze oddziały przedszkolne większe możliwości"„

Gmina Rzgów realizuje w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nabór numer POKL/II/9.1.1/ST/15, w szkołach podstawowych na terenie gminy projekt pt: „Lepsze oddziały przedszkolne, większe możliwości ". Koszty kwalifikowane projektu: 98619,60 pln. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

POKL_I_9_1_2_ST_11_Lepsza_szkola_wieksze_mozliwosci
 

Projekt: „Lepsza szkołą większe możliwości"

„Gmina Rzgów realizuje w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nabór numer POKL/I/9.1.2/ST/11, w szkołach podstawowych na terenie gminy projekt pt: „Lepsza szkoła większe możliwości". Koszty kwalifikowane projektu: 135665,90 pln. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

POKL_I_9_1_2_ST_11_Lepsza_szkola_wieksze_mozliwosci

 

Nazwa inwestycji: „Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej”

Całkowita wartość projektu 17 481 763 PLN, Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 5 980 240 PLN;

Beneficjent – Gmina Rzgów  

Logo Programu Regionalnego UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Projekt: „Koncepcja zagospodarowania parku miejskiego na Placu 500-lecia w Rzgowie” na kwotę kosztów całkowitych 109865,87zł oraz kwotę dofinansowania w wysokości 65919,52zł jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 
 

Gmina Rzgów zrealizowała projekt pt: „Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ułatwienie integracji społecznej mieszkańców Gminy Rzgów poprzez budowę chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem ułatwiające przemieszczanie się mieszkańców do miejsc pamięci, w tym miejsc o szczególnym znaczeniu historycznym” w ramach konkursu „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś IV Leader. Koszt brutto inwestycji wyniósł 701 tys zł, koszt netto 570 tys zł, otrzymane dofinansowanie 456 tys zł


 

Skwer w centrum miasta na rogu ulic Łódzkiej i Pabianickiej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

 


 

Lokalna Grupa Działania: ul. Czartoryskiego, świetlica Czyżeminek, place zabaw w Kalinie i Gospodarzu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś IV LEADER

 


 

„Nie tylko podręcznik i tablica ..." Projekt realizowany w ramach RPO WŁ, działanie V.3 - Infrastruktura edukacyjna, którego przedmiotem była instalacja 156 pracowni multimedialnych w 43 szkołach. www.pracowniemultimedialne.pabianice.pl

 


 
Logo Programu Regionalnego UE

Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) - www.elodzkie.pl.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 - E- Usługi Publiczne

Całkowita wartość projektu: 22 112 530,00 Pln
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 18 303 050,00 Pln
Nazwa Partnera: Gmina Rzgów

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego 

 


Gmina Rzgów zrealizowała projekt budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Rzgowie.

Koszty realizowanego przedsięwzięcia 1 206 334,00 zł,
dofinansowanie budżetu Państwa 333 000,00 zł,
Środki Urzędu Marszałkowskiego 333 334,00zł.

 


Projekt „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Grodzisko, gmina Rzgów – modernizacja hydroforni w Grodzisku” był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wartość ogólna zadania; 1363449,65 zł
wysokość środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: pożyczka 1.175.090,00 zł

 


 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu : „Wydanie publikacji pn."Przewodnik turystyczny- RZGÓW TRZY KOLORY” współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 

 

 


Projekt „Promocja walorów lokalnych Gminy Rzgów poprzez wydanie materiałów promocyjnych - mapy i folderu

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

"Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu „Promocję walorów lokalnych Gminy Rzgów poprzez wydanie materiałów promocyjnych - mapy i folderu"  współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Folder | Broszura - strona opisowa | Broszura - strona z mapą


 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Marek Derski dnia 24.08.2015
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 19.11.2015. Odsłon 2417, Wersja 12drukuj
Wersja : lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Początek strony