Informacja o zasadach i terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ol

Informacja o zasadach i terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 roku

Każdy producent rolny, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (w tym dzierżawcy), w terminach:

 

od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez burmistrza pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez burmistrza pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w  terminach: 3 – 28 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2 – 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego oraz wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miejski w Rzgowie Plac 500 Lecia 22, pokój nr 1 (parter), tel.: (42 ) 214-12-09 oraz na stronie Gminy Rzgów.

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Teresa Agier dnia 17.01.2017
Opublikowana przez Michał Sowa dnia 17.01.2017 14:58. Wygasa 31.12.2017 00:00. Odsłon 1514
Początek strony