Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na nieruchomość położoną w miejscowości Starowa Góra (wygasły...)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

            Działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm./ § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ i Uchwały Nr XLVIII/438/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 lipca  2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki Gminy Rzgów nr 191/10 położonej w obrębie Starowa Góra

 

Burmistrz Rzgowa

ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż

 

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rzgów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 191/10 o powierzchni 249 m², położonej w miejscowości Starowa Góra. W Sądzie Rejonowym w Pabianicach dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerze LD1P/00020599/8.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 15 083,49 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT)

 

Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 21 listopada 2014 r. /piątek/ o godz. 12°° w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, plac 500-lecia 22, pokój nr 37 /piętro/.

            Informuje się, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

            W pasie drogowym ulicy w sąsiedztwie działki istnieje sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa. Na działce brak naniesień budowlanych, istnieją pojedyncze drzewa i krzewy.

            Nieruchomość jest wolna o długów i obciążeń. Nabywca działki nr 191/10 ma obowiązek zapewnić działkom nr 191/3, 191/4, 191/5, 191/6, 191/7, 191/8, 191/9 dostęp do drogi publicznej.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Starowa Góra - zachód i części wsi Stara Gadka zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr XXIX/240/2001 z dnia 24 października 2001 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 240, poz. 3684 z 2001 roku działka 191/10leży w jednostce planistycznej „3U" - tereny usług komercyjnych w tym usługi związane z obsługą podróżnych i trasy komunikacyjnej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, jako przeznaczenie dopuszczalne plan ustala usługi rzemiosła nieuciążliwego, parkingi, urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych. Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub nr 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

            Uczestnicy przetargu powinni wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny gruntu w kasie urzędu do godz. 14°° w terminie do dnia 17 listopada 2014 roku /włącznie/.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

            Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny, a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach odwołania zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, pokój 02,

tel. (42) 214 13 53, (42) 214 12 10

Rzgów, dnia 2014-10-20


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Krzysztof Klimek dnia 20.10.2014
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 20.10.2014 00:00. Wygasa 21.11.2014 00:00. Odsłon 1401, Wersja 1
Początek strony