ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (wygasły...)

Rzgów: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH NA TERENIE: MIASTA ŁODŹ, MIASTA PABIANICE ORAZ GMINY RZGÓW
Numer ogłoszenia: 220744 - 2007; data zamieszczenia: 13.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rzgów, Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, fax 042 2141207.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH NA TERENIE: MIASTA ŁODŹ, MIASTA PABIANICE ORAZ GMINY RZGÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OBSŁUGA TRZECH TRAS AUTOBUSOWYCH: 1. ŁÓDŹ, PLAC NIEPODLEGŁOŚCI- RZGÓW- GOSPODARZ 2. ŁÓDŹ UL. BRONIEWSKIEGO- RZGÓW- CZYŻEMINEK II 3. PABIANICE- RZGÓW- ROMANÓW

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.22.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIAIII.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZGODNIE ZE SIWZ OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW NASTĄPI POPRZEZ WERYFIKACJĘ ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMIENIONE W SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.rzgow.tensoft.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Rzgowie 95- 030 Rzgów, Plac 500- lecia 22 pokój nr 6 lub 7.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2007 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Rzgowie Sekretariat 95- 030 Rzgów Plac 500- Lecia 22.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

powrót...
Załączniki:
SIWZ
z2
Z4
z5a
Z6
z1
z3
z5
z5b
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 13.11.2007
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 13.11.2007 00:00. Wygasa 21.11.2007 00:00. Odsłon 925, Wersja 1
Początek strony