Zakupfabrycznie nowego urządzenia do przerobu zerwanego asfaltu, typu recykler (wygasły...)Rzgów: Zakupfabrycznie nowego urządzenia do przerobu zerwanego asfaltu, typu recykler.
Numer ogłoszenia: 250340 - 2009; data zamieszczenia: 23.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rzgów , Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, faks 042 2141207.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakupfabrycznie nowego urządzenia do przerobu zerwanego asfaltu, typu recykler..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - masa własna od 2000 kg do 3000 kg, - ładowność co najmniej 1400 kg, - wydajność minimum 2500 kg/h, - moc palnika minimum 142 kW, - rozruch elektryczny - akumulator 12V - ucho zaczepu oczkowe, - palnik olejowy na olej napędowy i (lub) opałowy, - silnik - wysokopręzny o mocy co najmniej 7 kW - podwozie minimum jednoosiowe,.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.10.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu wezmą udział Wykonawcy, którzy złoŜą ofertę zgodną z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz z niniejszą SIWZ, a w szczególności: 1. Wykażą, Ŝe w ciągu ostatnich trzech lat, a jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował jako strona umowy minimum trzy dostawy o zakresie i wartości porównywalnych do przedmiotu zamówienia. Realizację należy rozumieć jako zawarcie umowy, wydanie przedmiotu i zakończenie umowy. Za dostawy porównywalne z przedmiotem zamówienia uznawane będą dostawy recyklerów (w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą oni spełnić łącznie). 2. Złożą wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i wypełnią przewidziane w swiz formularze; 3. Zaakceptują warunki umowy;.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca przystępujący do przetargu powinien dołączyć do oferty następujące aktualne dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy o nie wykluczeniu z postępowania na podstawie z art. 24 i 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych załącznik nr 2. 2. Aktualny (tj. wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalnosci gospodarczej. 3. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeśli okres działalnosci jest krótszy, to w tym okresie, zrealizowanych na terenie Polski dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem nazw, adresów i telefonów zamawiajacych- według załącznika nr 3. Dla potwierdzenia prwadziwości danych zawartych w wykazie Wykonawca zobowiązany jest załączyć referencje w odniesieniu do wskazanych dostaw. 4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. b. W przypadku, o którym mowa w pkt. a, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. c. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt. a. d. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust., a została wybrana, zamawiajacy może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w ust. 4 winien przedłożyć odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju jego siedziby lub miejsca zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, nie zalega z iszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymuje w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, można je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. Oferta powinna zawierać, w szczególności: - wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i wypełnione formularze (zał. od nr 1 do nr 4 SIWZ)..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.tensoft.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE 95-030 RZGÓW PLAC 500- lECIA 22 POKÓJ NR 4.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2009 godzina 09:00, miejsce: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE 95-030 RZGÓW PLAC 500- LECIA 22.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

powrót...
Załączniki:
SIWZ
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 23.07.2009
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 23.07.2009 00:00. Wygasa 31.07.2009 00:00. Odsłon 945, Wersja 1
Początek strony