BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY STADIONOWEJ W RZGOWIE (wygasły...)

Rzgów: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY STADIONOWEJ W RZGOWIE
Numer ogłoszenia: 130404 - 2008; data zamieszczenia: 16.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rzgów, Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, fax 042 2141207.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY STADIONOWEJ W RZGOWIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ PCV NA ODCINKU 533, 50 m.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.00.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONE SĄ W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ART. 22 I 24 ORAZ W SIWZ. OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW ODBĘDZIE SIĘ POPRZEZ WERYFIKACJĘ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ DOŁACZONYCH DO OFERTY.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKONAWCA POWINIEN DOSTARCZYĆ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMIENIONE W SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.tensoft.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE 95- 030 RZGÓW PLAC 500- LECIA 22 REFERAT INWESTYCJI.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2008 godzina 09:00, miejsce: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE 95- 030 RZGÓW PLAC 500- LECIA 22 SEKRETARIAT.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 16.06.2008
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 16.06.2008 00:00. Wygasa 07.07.2008 00:00. Odsłon 898, Wersja 1
Początek strony