Fasada i świetlik aluminiowy (wygasły...)


2005-09-09


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą i montażem ściany aluminiowej zewnętrznej 800x 560 wraz z drzwiami o wymiarze 250x260 oraz świetlika aluminiowego 530x290 w nowobudowanym obiekcie budynku gminy.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci , którzy złożą oferty do dnia 26-09-2005 r .
do godziny 900, posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji fasad aluminiowych budynków oraz spełniają wymagania określone w SIWZ i w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29-01-2004
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski oraz Paulina Skiba tel . 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26-09-2005 r . o godzinie 915 .
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, do dnia 25-10-2005 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Gminy
w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania październik 2005 r.
Nie przewiduje się konieczności wniesienia wadium.

powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 09.09.2005
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 09.09.2005 00:00. Wygasa 26.09.2005 00:00. Odsłon 1682, Wersja 2
Początek strony