Hala sportowa odpowiedzi na pytania V (wygasły...)

Pytania odnośnie uzupełnienia gruntu pod posadzkami, ze względu na rzędną +-0,00=193,10

Uzupełnienie gruntu należy wykonać z piasku stabilizowanego cementem w proporcjach 1:10 ubijanego warstwami po 20cm. Należy uzyskać komprymację gruntu ID=0,6.

1. Czy w odniesieniu do pkt.6.1 części opisowej projektu wykonawczego branży architektonicznej, koszty związane ze zmianą sposobu izolacji budynku w przypadku wystąpienia soczewek wody gruntowej na poziomie powyżej posadowienia projektowanego budynku, należy ująć w ofercie czy też będą one traktowane jako ewentualne roboty dodatkowe?
ad 1. Oferent powinien w swojej ofercie przewidzieć koszty związanie z odwadnieniem wykopów w czasie realizacji. Roboty te nie będątraktowane jako prace dodatkowe.

W odpowiedzi na wątpliwości wykonawców zgłaszane w zakresie odpowiedzialności wykonawców, kar umownych i tzw. możliwości potrącenia z ceny kontraktu ewentualnego wsparcia zewnętrznego wyjaśniam:
1. Na dzień dzisiejszy finansowanie przedmiotowej inwestycji ma się odbyć w całości ze środków Gminy Rzgów. Zapis mówiący o środkach zewnętrznych jest zapisem, który ma chronić inwestora przed stratą tych środków o ile zostaną uzyskane. Otrzymanie tych środków jest obwarowywane umowami z donatorami, które uzależniają przekAzanie środków od prawidłowego zrealizowania umowy z wykonawcą. Jeżeli umowa nie zostanie zrealizowana w terminie lub zostanie zrealizowana z wadami wynikłymi z winy wykonawcy i w związku z tym nastąpiłaby odmowa wypłaty dofinasowania kosztami tej odmowy poza innymi karami umownymi zostanie obciążony wykonawca. .
Reasumując: NIE PLANUJEMY REALIZACJI W/W INWESTYCJI W OPARCIU O ŚRODKI ZEWNĘTRZNE. JEŻELI MIMO TO UDAŁOBY SIĘ TAKIE ŚRODKI UZYSKAĆ ALE Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE WYKONAWCY I Z JEGO WINY ŚRODKI TE NIE BYŁYBY GMINIE PRZEKAZANE TO POZA WSZELKIMI KARAMI UMOWNYMI GMINA BĘZIE CHCIAŁA ODZYSKAĆ STRACONE ŚRODKI OD WYKONAWCY.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na niżej postawione pytania:


1. Czy zapewnienie dojazdu na inwestycję – odpowiednie przygotowanie techniczne drogi dla celów dostaw materiałów budowlanych, elementów konstrukcji i wywozu ziemi z wykopu leży po stronie Zamawiającego?
AD 1. zAMAWIAJĄCY ZAPEWNIA DROGĘ DOJAZDOWĄ NA PLAC BUDOWY. WYKONAWCA ORGANIZUJE SOBIE W OPARCIU O WŁASNE SIŁY ORGAANIZACJĘ PLACU BUDOWY NA TERENIE MU PRZEKAZANYM
2. Prosimy o wskazanie drogi dojazdowej dla budowy dla wyżej wymienionych celów.
AD 2 DROGA DOJAZDOWA OD STRONY ULICY LITERACKIEJ.

3. Rozdział II pkt3 ppunkt 3) stanowi o zobowiązaniu Wykonawcy do wykonania inwestycji między innymi zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o POZWOLENIU NA BUDOWĘ (PB). Czy jeśli okaże się, że w decyzji o PB zostaną narzucone do spełnienia warunki np. ochrony konserwatorskiej/archeologicznej (lub inne), a w ślad za tym konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub konieczność przesunięcia terminów realizacji – Zamawiający udzieli zamówienia na roboty dodatkowe i przesunie terminy realizacji umowy?
AD 3. KOSZTY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ PONOSI ZAMAWIAJĄCY.
4. Czy w związku z powyższym – zapis o utracie subwencji/dotacji i dalsze tego konsekwencje dla Wykonawcy nie będzie dotyczył sytuacji, w której termin realizacji zostanie wydłużony z uwagi na warunki określone w decyzji o PB, których w chwili obecnej jeszcze nie znamy?
AD 4. ZAPISY O KARACH I POKRYCIU KOSZTÓW UTRATY SUBWENCJI BĘDĄ REALIZOWANE TYLKO W PRZYPADKU KIEDY WINA BĘDZIE LEŻAŁA PO WYKONAWCY. jEŻELI TERMIN REALIZACJI BĘDZI MUSIAŁ BYĆ WYDŁUŻONY ZE WZGLĘDÓW OBIEKTYWNYCH ZOSTANIE SPORZĄDZONY ANEKS TERMINOWY.
5. W związku z powyższym prosimy o rozważenie zasadności przesunięcia terminu składania ofert do czasu otrzymanie decyzji o PB + 14 dni.
AD 5. W ZWIĄZKU Z INFORMACJĄ ŻE ZAPISY DECYZJI O PB NIE BĘDĄ OBCIĄŻAŁY WYKONAWCY, A EWENTUALNA KONIECZNOŚĆ WYDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI, KTÓRA Z NIEJ WYNIKNIE ZOSTANIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZAAKCEPTOWANA TERMIN SKŁADANIA OFERT POZOSTAJE NIE ZMIENIONY.
6. Czy §10 ust. 1 pkt 1 lit. a) i kara umowna tam określona dotyczy opóźnienia jedynie w wykonaniu całego przedmiotu umowy (tj. przekroczenia terminu końcowego), czy też kara ta będzie mogła być naliczana za przekroczenia terminów częściowych?
AD 6. KARY UMOWNE DOTYCZĄ TYLKO PRZEKROCZENIA TERMINU KOŃCOWEGO
7. Czy Zamawiający dopuszcza do wykonania pokrycia dachowego hali w rozwiązaniu systemowym PREFA?

AD 7. TAK
powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 24.02.2009
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 24.02.2009 00:00. Wygasa 09.03.2009 00:00. Odsłon 903, Wersja 1
Początek strony