budowa oświetlenia ulicy Tuszyńskiej w Rzgowie.(PKWiU: 45.23.1) (wygasły...)

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 150 z dnia 09.10.2003
POZYCJA 64778
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
Urząd Gminy Rzgów, 95-030 Rzgów, Plac 500-Lecia 22, woj. łódzkie, pow. łódzki wschodni, tel. 042 2141109, fax 042 2141207, www.rzgow.pl, e-mail: inwestycje@rzgow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicy Tuszyńskiej w Rzgowie.(PKWiU: 45.23.1)
Miejsce realizacji: Rzgów.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (pożądany) - 30-12-2003.
Wadium - 4 000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 30 zł+ VAT) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 6 Referat Inwestycji, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Zbigniew Snelewski, e-mail: inwestycje@rzgow.pl, tel. 0-prefix-42 214 11 09, lok. 6, w godz. 8:00 - 14:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat Urzędu Gminy.
Termin składania ofert upływa dnia 30.10.2003 o godzinie 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.10.2003 o godzinie 09:15 w siedzibie zamawiającego, lok. 18.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
wymienione w SIWZ.


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 09.10.2003
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 09.10.2003 00:00. Wygasa 30.10.2003 00:00. Odsłon 826, Wersja 1
Początek strony