Monitoring wizyjny miasta Rzgów i elektroniczny system ochrony obiektów (wygasły...)

Rzgów: Monitoring wizyjny miasta Rzgów i elektroniczny system ochrony obiektów
Numer ogłoszenia: 391508 - 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rzgów , Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, faks 042 2141207.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Monitoring wizyjny miasta Rzgów i elektroniczny system ochrony obiektów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Monitorowanie miasta Rzgowa poprzez stałą obserwacje za pośrednictwem systemu telewizji przemysłowej 2. Elektroniczny system ochrony obiektów będących własnością Gminy Rzgów: - Urzędu Miejskiego w Rzgowie - Gimnazjum Publiczne im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie - Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie - Przedszkola Publicznego w Rzgowie - Sala Sportowa w Rzgowie - Szkoły Podstawowej w Kalinie - Szkoły Podstawowej w Guzewie - Pompowni V 1 w Starowej Górze, ul. Piaskowa - Pompowni V 2 w Starej Gadce, ul. Uczniowska - Przepompownia wody w Rzgowie - Przepompownia wody w Gospodarzu - Przepompownia wody w Czyżeminku - Przepompownia wody w Kalinie - Przepompownia wody w Grodzisku - Przepompownia wody w Romanowie - Gminne Składowisko Odpadów - Strażnica OSP w Rzgowie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków oraz koncesji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków oraz wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował lub jest w trakcie realizacji co najmniej 1 zamówienia o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł, lub 2 zamówień, których łączna wartość wynosi nie mniej niż 70 000 zł o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia. Przez usługę o podobnym charakterze zamawiający uważa usługi ochrony fizycznej budynków wraz z monitoringiem w obiektach użyteczności publicznej ( w rozumieniu Rzoporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 75, poz. 690).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków oraz oświadczenia że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zgodnie z wymaganiami określenia przedmiotu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków oraz wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

PEŁNOMOCNICTWO , JEŻELI ZOSTAŁ USTANOWIONY PEŁNOMOCNIK

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

JEŻELI LICZBA WYKONAWCÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU BĘDZIE MNIEJSZA LUB RÓWNA 5 ZAMAWIAJĄCY ZAPROSI DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WSZYSTKICH OFERENTÓW. JEŻELI LICZBA WYKONAWCÓW, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU BĘDZIE WIĘKSZA NIŻ 5 ZAMAWIAJĄCY DOKONA WYBORU WYKONAWCÓW W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE KRYTERIA: DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCÓW POTWIERDZONE ILOŚCIĄ WYKONANYCH LUB ŚWIADCZONYCH W SKALI ROKU ( W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY- W TYM OKRESIE ) USŁUG O PODOBNYM CHARAKTERZE I WIELKOŚCI PORÓWNYWALNEJ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA. ZA KAŻDA USŁUGĘ O PODOBNYM CHARAKTERZE O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100 000 ZŁ BRUTTO ROCZNIE ZAMAWIAJĄCY PRZYZNA 15 PKT. ZA USŁUGĘ O WARTOŚCI POWYŻEJ 70 000 ZŁ ZAMAWIAJĄCY PRZYZNA 10 PKT. DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZONYCH ZOSTANIE PIĘĆ FIRM O O NAJWIĘKSZEJ ILOŚCI PUNKTÓW. JEŻELI KILKU WYKONAWCÓW UZYSKA TĄ SAMĄ ILOŚĆ PUNKTÓW CO UNIEMOŻLIWI WYŁONIENIE PIERWSZEJ PIĄTKI, O KOLEJNOŚCI ZADECYDUJE WYSOKOŚĆ UBEZPIECZENIA O.C. ( OD NAJWYŻSZEGO DO NAJNIŻSZEGO) W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W PRZYPADKU ZMIANY URZĘDOWEJ STAWKI PODATKÓW OD TOWARÓW I USŁUG VAT ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIANY STAWKI PODATKU VAT. ZMIANA BĘDZIE MOŻLIWA POD WARUNKIEM JEJ AKCEPTACJI PRZEZ OBIE STRONY UMOWY.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE 95- 030 RZGÓW PLAC 500- LECIA 22 POKÓJ NR 7 REFERAT KOMUNALNY.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2011 godzina 14:00, miejsce: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE 95- 030 RZGÓW PLAC 500- LECIA 22 POKÓJ NR 7 REFERAT KOMUNALNY.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez W. Kaczmarek dnia 22.11.2011
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 22.11.2011 00:00. Wygasa 30.11.2011 00:00. Odsłon 1035, Wersja 1
Początek strony