Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Starej Gadki, Gospodarza i Rzgowa (wygasły...)

Rzgów: Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Starej Gadki, Gospodarza i Rzgowa
Numer ogłoszenia: 273002 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rzgów , Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, faks 042 2141207.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Starej Gadki, Gospodarza i Rzgowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: 1 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: a) Wykonanie koncepcji skanalizowania Starowej Góry i Starej Gadki i Gospodarza na obszarze objętym projektem i uzgodnienie jej przed rozpoczęciem wykonywania prac projektowych. b) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia publicznego (ew. sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko) c) wykonania projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowościach Stara Gadka, Starowa Góra, Gospodarz i Rzgów wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Projekt będzie się składał z projektów sieci w pasach drogi, na które Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę oraz projektów przyłączy do posesji włączających istniejącą instalację wewnętrzną do zaprojektowanej. d) Wykonanie projektu monitoringu sieci i studzienek. e) Specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz kosztorysy nakładcze 2) Zakres rzeczowy opracowania obejmuje: a) Projekt budowlany zostanie sporządzony w 4 egzemplarzach i złożony przez Wykonawcę w Starostwie Powiatowym w Łodzi . Zamawiający otrzyma dwa komplety projektów budowlanych będących załącznikami do pozwolenia na budowę wraz z wersją elektroniczną na nośniku elektronicznym. b) Cztery egzemplarze projektu wykonawczego w wersji papierowej . Wersja elektroniczna projektu wykonawczego powinna być dostarczona w 2 egzemplarzach w tzw. wersji PDF oraz w wersji edytowalnej sporządzonej w programie w którym był wykonany projekt. c) techniczne badania podłoża gruntowego - 3 egz. w formie druku i 2 egz. na płycie CD w formacie pdf d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w formie druku - 1 egz. i wersja elektroniczna na płycie CD (edytor tekstu WORD oraz w formacie pdf), e) przedmiary robót w formie druku - 2 egz., oraz pliku zapisanego na płycie CD, kosztorysy należy dodatkowo zapisać w rozszerzeniu (ath). - 2 egz., przedmiar robót z podziałem na poszczególne ulice lub grupy ulic, z wydzieleniem kosztów na odtworzenie ulic i instalacji kanalizacji sanitarnej przebiegających po działkach prywatnych f) kosztorysy inwestorskie w formie druku 1 egz. i pliku zapisanego na płycie CD , kosztorysy należy dodatkowo zapisać w rozszerzeniu (ath). - 2 egz., kosztorys inwestorski z podziałem na poszczególne ulice lub grupy ulic, z wydzieleniem kosztów na odtworzenie ulic i kosztów instalacji kanalizacji sanitarnej przebiegających po działkach prywatnych g) wytyczne realizacji inwestycji - 3 egz. w formie druku i 2 egz. na płycie CD w formacie pdf h) inne opracowania niezbędne do realizacji robót i) wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego oryginałów umów cywilno-prawnych zawartych z właścicielami nieruchomości w zakresie udostępnienia nieruchomości na cele budowy sieci, na podstawie których Burmistrz Rzgowa złoży oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane , zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.). 3) Ponadto wybrany wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego, uzyska i poniesie koszty związane z uzyskaniem: - wypisu i wyrysu z planu, - decyzji środowiskowej, - pozwolenia wodno-prawnego ( o ile będzie wymagane) - warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej z Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie - uzgodnienia dokumentacji z użytkownikiem - uzgodnienia lokalizacji sieci w pasach drogowych i stosowną decyzję, - zgody właścicieli gruntów w przypadku lokalizacji sieci na terenach prywatnych, - pisemnego potwierdzenia od właściciela posesji o zaprojektowaniu przyłącza w miejscu z nim uzgodnionym, zaznaczonym na mapce, stanowiącej załącznik do uzgodnienia - opinii organów administracyjnych uzgadniających i opiniujących dokumentację projektową w zakresie obowiązujących przepisów i ustawy Prawo Budowlane, - decyzji o pozwoleniu na budowę Założenia techniczno-ekonomiczne do projektowania; 1) Przewidywana długość kolektora około 25,0km, przykanaliki = około 800szt 2) Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować jako grawitacyjną( jeśli jest taka możliwość) i podciśnieniową wraz z włączeniem wyżej wymienionej sieci kanalizacyjnej sanitarnej do już istniejących sieci,. Przy projektowaniu sieci należy przewidzieć możliwość skanalizowanie każdej działki ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego na terenie Starowej Góry , Starej Gadki i Gospodarza. 3) Przykanaliki zakończyć studniami przyłączeniowymi i odcinkami instalacji zewnętrznej kanalizacyjnej do budynków. W/w dokumentacja powinna zawierać profile kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej . W miarę możliwości zaprojektować studnie podciśnieniowe w ulicy. Studnie podciśnieniowe lokalizować tak aby przyłączyć kilka posesji do jednej studni. W studniach zlokalizowanych w ulicy zaprojektować możliwość wykonania pomiaru ciśnienia. W przypadku braku zgody właścicieli nieruchomości na zaprojektowanie przykanalików zakres opracowania kończy się na granicy działki. 4) Średnice projektowanej kanalizacji, zastosowane materiały, metodę posadowienia kanalizacji (przewiert, wykopy) oraz wszelkie inne uzgodnienia należy konsultować na etapie projektowania z Zamawiającym. 5) Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejących sieci 6) Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, rodzajów materiałów, producentów i innych warunków w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz ma być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 7) Całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz zgodnie z Prawem budowlanym i innymi aktami normatywnymi. 4. Wykonawca w ramach oferowanej ceny zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące rozwiązań projektowych podczas procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót związanych z budowa oczyszczalni ścieków..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert, 3. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, na konto Zamawiającego: Nr konta PEKAO S.A. I/O RZGÓW 79 124034351111000030275799 lub w jednej z poniżej podanych form: a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielni kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.), 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy przekazać przelewem na konto Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty, 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Oryginał wniesienia wadium należy złożyć w kasie w siedzibie Zamawiającego. W przypadku dostarczenia oferty w formie przesyłki oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dostarczyć oddzielnie. 6. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert - termin związania ofertą. Oferta zabezpieczona na krótszy okres niż wymagany zostanie odrzucona. 7. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, ze jest ono niedwołalne i że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 Ustawy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 Ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena tego warunku - na podstawie oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy powinni wykazać się w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem minimum 2 usług, polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej lub podciśnieniowej o długości min. 5,00 km każda. Ocena tego warunku - na podstawie wykazu usług wraz z załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane w sposób należyty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena tego warunku - na podstawie oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą doświadczenie w wykonania min. 1 projektu sieci kanalizacji podciśnieniowej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena tego warunku - na podstawie oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  2 usług, polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej lub podciśnieniowej o długości min. 5,00 km każda;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: 1.1.1 Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w §3 pkt1 Umowy termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 1.1.2 Wystąpienia robot dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia 1.1.3 Konieczności wykonania przez zamawiającego projektu zamiennego dla wprowadzenia zmian rozwiązań technicznych lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej, 1.4. Zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robot wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.tensoft.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, sekretariat pok.21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


powrót...
Załączniki:
SIWZ
mapa
umowa
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Paulina Skiba dnia 12.07.2013
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 12.07.2013 00:00. Wygasa 29.07.2013 00:00. Odsłon 1357, Wersja 1
Początek strony