wykonanie tynku akrylowego na budynku szkoły w Guzewie. (wygasły...)


2004-09-10


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych wykonaniem tynku akrylowego na budynku szkoły w Guzewie.
Powierzchnia tynku wynosi ca 1 000 m2
 Szczegółowy zakres prac jest opisany w przedmiarze dołączonym do SIWZ.
 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych .
 W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 30-09-2004 r.
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski oraz Paulina Skiba tel . 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30-09-2004 r. o godzinie 930.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni do dnia 27-10-2004 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Gminy
w Rzgowie o lub otrzymać jako przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania październik 2004 roku.

Nie przewiduje się konieczności wniesienia wadium.


powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 10.09.2004
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 10.09.2004 00:00. Wygasa 30.09.2004 00:00. Odsłon 1729, Wersja 2
Początek strony