Burmistrz Rzgowa /Rzgów, Plac 500 lecia 22,tel.2141353,2141210 /ogłasza przetargi nieograniczone ust (wygasły...)

OGŁOSZENIE

Burmistrz Rzgowa /Rzgów, Plac 500 lecia 22,tel.2141353,2141210 /ogłasza przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Rzgów, położonych w miejscowościach Czyżeminek i Gospodarz

Lp Oznaczenie nieruchomości Pow. w m2 Cena do przetargu brutto/ zł/
w/g ewidencji gruntów w/g KW
1.96/1 33992 1250 79 864,86
2.96/2 33992 1045 66 766,94
3.96/3 33992 1035 66 127,66
4.96/4 33992 1024 65 424,94
5.96/5 33992 1014 64 785,66
6.96/7 33992 884 56 479,90
7.96/8 33992 1315 84 017,74
8.95/75 26151 1460 97 075,40
Informuje się,ż zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.
Na działkach położonych w miejscowości Czyżeminek brak naniesień budowlanych. Na działce 96/4przy granicy z działką 96/5 znajduje się odcinek rowu melioracyjnego a także 242 m2 terenu zadrzewionego. Na działce 96/5 znajduje się fragment rowu o pow.92 m2 ,a także 527 m2 terenu zadrzewionego. Na działce 96/7 znajduje się wschodnia część rowu melioracyjnego
o pow.44 m2,a zachodnia jego część o pow.37 m2 jest położona na działce sąsiedniej o nr 96/8.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki o nr 96/1 -5 i 5-8,położone w miejscowości Czyżeminek przeznaczona są pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną; przeznaczenie dopuszczalne – pod zabudowę usługową o uciążliwości niewykraczającej poza granice działki. Zakaz lokalizacji zabudowy inwentarskiej powyżej 50 DJP.
Lokalizacja zabudowy wg. następujących zasad:
przednia nie przekraczalna linia zabudowy 5 metrów od linii rozgraniczającej drogi gminnej
granica działki),od istniejącego rowu -4 m.
wysokość budynków mieszkalnych i usługowych do dwóch kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
wysokość budynków gospodarczych – jedna kondygnacja,
intensywność zabudowy do 0,5 (stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni terenu działki budowlanej)
Adaptacja istniejących rowów melioracyjnych wraz ze strefą ochronną.
Na działce o nr 95/75położonej w Gospodarzu nie znajdują się żadne naniesienia budowlane. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Dopuszczalna jest zabudowa usługowa.
Z pełnym zakresem ustaleń w/p planów zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 i 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informuje się,że nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Przetargi nieograniczone ustne odbędą się w dniu 20 mają 2009 roku o godzinie 12:00
w pokoju nr 37 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
Uczestnicy przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 10%ceny gruntu w kasie urzędu w terminie do 13 mają 2009 roku /włącznie/.
Wadium wpłacone przez uczestnika,który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia gruntu.
Wadium ulega przepadkowi,w razie uchylenia się uczestnika,który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny
Rzgów. dn. 2009-04-20

powrót...
Informacja wytworzona przez Paweł Gajda dnia 20.04.2009
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 20.04.2009 00:00. Wygasa 20.05.2009 00:00. Odsłon 1011, Wersja 1
Początek strony