użyczenie zaplecza gastronomiczne i przestrzeń konsumpcyjną w wybudowanej Sali sportowej w Rzgowie. (wygasły...)

Gmina Rzgów ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wybór podmiotu biorącego w użyczenie zaplecze gastronomiczne i przestrzeń konsumpcyjną w wybudowanej Sali sportowej w Rzgowie. 1)      NAZWA WŁAŚCICIELA: Gmina Rzgów, pl 500-lecia 22, 95-030 Rzgów 2)      OPIS PRZEDMIOTU UŻYCZENIA:Przedmiotem użyczenia jest zaplecze gastronomiczne i przestrzeń konsumpcyjna w nowo-wybudowanej sali sportowej w Rzgowie. Składają się na nie:a)    Wykaz powierzchni użyczanej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Nr XIX/185/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 kwietnia 2012r.b)    Wykaz użyczanego wyposażenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Nr XIX/185/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 kwietnia 2012r.   3)   WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST: Złożenie oferty na załączonym formularzu w terminie do dnia 30-07-2013r. do godz. 09:00, w siedzibie Właściciela – Urzędu Miejskiego w Rzgowie pl. 500 – lecia 22, 95-030 Rzgów, sekretariat pok. 21. 4)   OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:a)    Imię i nazwisko lub nazwę oferenta, b)   adres siedziby oferenta,c)    numer telefonu kontaktowego,

d)   aktualny wypis z KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych, wskazanie numerów PESEL, NIP i REGON (w przypadku przedsiębiorców), z których wynikać musi możliwość świadczenia usług gastronomicznych;

e)    oświadczenie o niezaleganiu w płaceniu podatków z Urzędu Miasta/Gminy, Urzędu Skarbowego oraz ZUS;f)    podpisy osób umocowanych do reprezentacji oferenta;g)   załącznik nr 1 - oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu;h)   załącznik nr 2 - oświadczenie, że oferent zapoznał się z zapisami wniosku i studium wykonalności  projektu  „Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 oś priorytetowa III: gospodarka innowacyjność, przedsiębiorczość; Działanie III.5 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjnai)     załącznik nr 3 - zobowiązanie oferenta do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy,j)     Każdy oferent może  złożyć tylko jedną ofertę. Oddający w użyczenie nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg na wybór operatora zaplecza gastronomicznego i przestrzeni konsumpcyjnej w hali sportowej w Rzgowie. Nie otwierać przed 30-07-2012 r. godz. 09:15”.5)   ROZPOZNANIE OFERT1)   Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 30-07-2013 r. o godz. 09:15 w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pl. 500 – lecia 22, 95-030 Rzgów, pokój 04 w obecności Komisji Przetargowej powołanej przez Burmistrza Rzgowa i przybyłych oferentów: 2)   wyboru oferty dokona Komisja Przetargowa a zatwierdzenia dokona Burmistrz,3)   oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę użyczenia na okres 5 lat, liczonych od dnia jej zawarcia, w terminie dwóch tygodni od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Burmistrza;4)   zastrzega się Właścicielowi  prawo odstąpienia od przetargu, przeniesienia terminu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn;5)   przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli wpłynie chociaż jedna ważna oferta6)   przetarg wygrywa oferent, który złoży ofertę spełniającą wymogi formalne Właściciela oraz zaoferuje najniższą kwotę opłaty za określony pakiet usług minimalnych określony poniżej:
Pakiet usług minimalnych świadczonych w oparciu o użyczoną infrastrukturę.
lpnazwa posiłku/napojujednostka miaryMinimalna gramatura/wielkość Cena brutto
 NAPOJE   
1Woda mineralnaLitr0,2 
2Soczki owocoweLitr0,2 
3Herbata czarnalitr0,2 
4Kawa rozpuszczalnaLitr0,25 
PRZEKĄSKI 
5Gofry – suchy (ciasto 50g polewa czekoladowa)Szt55g 
6Gofry z owocami (ciasto 50g, owoce 35g polewa czekoladowa / bita śmietana)Szt90g 
7Frytki (150g ketchup/majonez/sól)Szt150g 
8Hamburger (bułka 24g, hamburger drobiowy 60g, warzywa ketchup/majonez)szt100g 
9Hot – dog (bułka 24g, parówka 40g ketchup/musztarda, na zimno lub na gorąco)Szt80g 
10Zapiekanka duża (bułka 80g, pieczarki 55g, ser 50g ketchup)Szt200g 
11Zapiekanka mała (bułka 40g, pieczarki 45g, ser 30g ketchup)Szt125g
12Surówka z marchwi (świeżo przygotowana: marchew + jabłko)Szt150g 
 RAZEM WARTOŚĆ   
             7)   Biorący w użyczenie zobowiązany będzie do ponoszenia opłat związanych z utrzymaniem lokalu, a w szczególności: za ogrzewanie lokalu, wodę, telefon, energię elektryczną, wywóz nieczystości.8)   O wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.9)   Dopuszcza się wzrost cen oferowanego pakietu rokrocznie nie więcej niż o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS. 6)   OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 1)   Użytkownik jest zobowiązany w przekazanych w użyczenie pomieszczeniach  prowadzić działalność gastronomiczną, zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności  projektu „Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej”.2)   Użytkownik jest zobowiązany do uzyskania własnym staraniem wszystkich pozwoleń i koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności gastronomicznej przed datą rozpoczęcia działalności na przekazanych w użyczenie obiektach.3)   Użytkownik jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obowiązującą przez okres trwania umowy. Dopuszcza się posiadanie polisy rocznej odnawianej corocznie przez biorącego w użyczenie i każdorazowe przedstawienie jej oryginału do wglądu dającemu w użyczenie oraz dostarczenie kopii polisy. 4)   Użytkownik może dokonać we własnym imieniu i na własny rachunek zakupu i ewentualnego montażu dodatkowego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia usług gastronomicznych w zakresie uzgodnionym uprzednio przez Strony bez prawa do dochodzenia zwrotu ich wartości od Właściciela. Zakupione wyposażenie pozostaje własnością użytkownika.5)   Użytkownik jest zobowiązany do świadczenia usług: poniedziałek – piątek w godzinach 15:00 – 21:00; sobota, niedziela w godzinach: 10:00 – 21:00. Zmiana godzin świadczenia usług wymaga zgody użyczającego. Wymieniony pakiet minimalny musi być oferowany w godzinach pracy zaplecza gastronomicznego.6)   Obiekt posiada pozwolenie na użytkowanie. Biorący w użyczenie powinien przez rozpoczęciem działalności uzyskać wszystkie niezbędne i wymagane prawem pozwolenia od instytucji kontrolujących działalność gastronomiczną. 7)   INNE POSTANOWIENIA1)   Pomieszczenia można oglądać w dniach 17-29-07-2013r. w godzinach 09:00-14:00, po uprzednim zgłoszeniu się do siedziby Właściciela. 2)   Bliższych informacji udzielają pracownicy Referatu Inwestycji – pokój nr 04, tel. 42/ 214 11 09.3)   Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Właściciela, oraz na stronie internetowej http://bip.rzgow.pl/ od dnia 16-07-2013r. do dnia przetargu.                 W imieniu Zamawiającego           /-/                Burmistrz RzgowaJan Mielczarek 
powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Marek Derski dnia 16.07.2013
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 16.07.2013 00:00. Wygasa 30.07.2013 00:00. Odsłon 1274, Wersja 1
Początek strony