DOSTAWA ULTRASONOGRAFU DLA POTRZEB GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W RZGOWIE. (wygasły...)

Rzgów: DOSTAWA ULTRASONOGRAFU DLA POTRZEB GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W RZGOWIE.
Numer ogłoszenia: 287270 - 2012; data zamieszczenia: 06.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie , ul. Ogrodowa 11A, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 42 214 12 54, faks 42 214 12 54.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ULTRASONOGRAFU DLA POTRZEB GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W RZGOWIE..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PARAMETRY TECHNICZNE ULTRASONOGRAFU A. PARAMETRY OGÓLNE 1. Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2012 2. Aparat stacjonarny wyposażony 4 kółka skrętne z możliwością zahamowania co najmniej dwóch 3. Zasilanie sieciowe 220-240V 10A 4. Ilość niezależnych kanałów nadawczo-odbiorczych minimum 1024 5. Dynamika systemu min 170 dB 6. Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu Frame Rate wyświetlana na ekranie min. 500 obr na s 7. Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej 8. Obraz o min 256 stopniach szarości 9. Obrazowanie Compound w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami 10. Pamięć filmowa CINE min. 500 obrazów 11. Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku 12. Min. 8 strefowa dynamiczna regulacja wzmocnienia 13. Maksymalna liczba ognisk min. 6 14. Maksymalne powiększenia ZOOM min 8x 15. Monitor kolorowy TFT o przekątnej min 17 16. Monitor TFT na wysięgniku umożliwiającym zmianę położenia we wszystkich płaszczyznach 17. Monitor pracujący w rozdzielczości min. 1000x700 18. Ekran dotykowy do obsługi aparatu 19. Maksymalna głębokość obrazowania min 28 cm 20. Ilość czynnych gniazd głowic min. 3 21. Moduł EKG 22. Presety fabryczne aparatu 23. Możliwość tworzenia własnych ustawień przez użytkowników B. TRYBY OBRAZOWANIA 1. B 2. 2B 3. M-mode 4. Kolorowy M-mode 5. Kolor Doppler 6. Jednoczesne obrazowanie na dwóch półobrazach - jeden w trybie B-mode a drugi B-mode wraz z Kolorowym Dopplerem B/B+CD 7. Power Doppler 8. Doppler pulsacyjny PW 9. Doppler ciągły CW 10. Duplex 11. Obrazowanie harmoniczne THI na wszystkich oferowanych głowicach 12. Obrazowanie 4D C. GŁOWICA KONWEKSOWA 1. Głowica konweksowa do badań abdominalnych, położniczych, urologicznych i pediatrycznych Tak, podać symbol głowicy 2. Minimalny zakres częstotliwości pracy 2-6 MHz 3. Kąt obrazowania głowicy minimum 65 stopni D. GŁOWICA LINIOWA 1. Głowica liniowa do badań naczyń obwodowych i płytko położonych narządów 2. Minimalny zakres częstotliwości pracy 5-15 MHz 3. Szerokość czoła głowicy 40-55 mm E. GŁOWICA ENDOVAGINALNA 1. Głowica endovaginalna do badań ginekologicznych 2. Minimalny zakres częstotliwości pracy 3-11 MHz 3. Kąt obrazowania głowicy minimum 180 stopni F. Pomiary 1. Pomiar odległości minimum 10 par znaczników wyświetlanych jednocześnie na ekranie 2. Pomiar pola powierzchni 3. Pomiar objętości min dwiema metodami 4. Pomiar kątów metodą Grafa G. Pomiary Dopplerowskie 1. Prędkość przepływu: minimalna, maksymalna, średnia 2. Indeksy: PI i RI 3. Pomiary gradientów 4. Procent zwężenia 5. Funkcja automatycznej analizy widma Dopplerowskiego w czasie rzeczywistym z wyznaczaniem parametrów: PI, RI, VTI, SD, MPG, szczytowej prędkości skurczowej, średniej prędkości oraz HR H. ARCHIWIZACJA 1. Wideoprinter czarno-biały 2. Wbudowany w aparat system archiwizacji obrazów na dysku twardym min 300 GB 3. Wbudowana nagrywarka płyt DVD 4. Archiwizacja badań - obrazy i sekwencje video 5. Archiwizacja raportów z badań 6. Zapis raportów z badań 7. Możliwość bezpośredniego wydruku obrazów z aparatu na drukarce komputerowej 8. Wyjście cyfrowe umożliwiające transmisję danych do PC 9. Przenoszenie danych na nośnikach danych typu Pendrive 10. Transmisja w sieci komputerowej wg standardu DICOM I. WARUNKI SERWISU 1. Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim 2. Certyfikat CE 3. Czas reakcji serwisu w ciągu 48h 4. Aparat zastępczy w przypadku naprawy dłuższej niż 5 dni 5. Aparat musi być objęty min. 2-letnią gwarancją.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Dostawca musi posiadać doświadczenie polegające na tym, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie co najmniej 3 dostawy ultrasonografów o wartości brutto nie niższej niż 120.000 zł każda oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy były lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Wypełniony w całości i podpisany druk OFERTA wg. załączonego wzoru do niniejszej SIWZ - zał nr.1 2 Wypełniony formularz cenowy i parametrów technicznych załącznik nr 2

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.tensoft.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie, ul. Ogrodowa 11a, 95-030 Rzgów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2012 godzina 13:00, miejsce: Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie, ul. Ogrodowa 11a, 95-030 Rzgów pok. kierownika przychodni.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 powrót...
Załączniki:
SIWZ i projekt umowy
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Paulina Skiba dnia 06.08.2012
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 06.08.2012 00:00. Wygasa 17.08.2012 00:00. Odsłon 1069, Wersja 1
Początek strony