wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą i montażem okien drewnianych (wygasły...)

2005-10-10Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą i montażem okien drewnianych klejonych trójwarstwowo ze szczeliną wentylacyjną w budynku Urzędu Gminy Rzgów.
Dostawa, demontaż okien drewnianych o powierzchni ca 100 m2, montaż 63 okien o powierzchni ca 200 m2.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci , którzy złożą oferty do dnia 24-10-2005 r .
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych „ z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski tel . 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24-10-2005 r . o godzinie 930 . Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, do dnia 22-11-2005 roku SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Gminy w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki. Oczekiwany termin realizacji zadania:
• Budynek nowo wybudowany 15 grudzień 2005 r.
• Budynek adaptowany listopad 2006
Nie przewiduje się konieczności wniesienia wadium.

powrót...
Wersja : 1 2 3 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 10.10.2005
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 10.10.2005 00:00. Wygasa 24.10.2005 00:00. Odsłon 2518, Wersja 3
Początek strony