Przetarg na usługi (wygasły...)

Rzgów: Wyłapywanie,przyjmowanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rzgów latach 2014 - 2015
Numer ogłoszenia: 52206 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rzgów , Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 42 2141109, faks 42 2141207.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłapywanie,przyjmowanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rzgów latach 2014 - 2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wyłapywania, odbioru , transport i utrzymanie w schronisku wskazanych przez Zamawiającego bezdomnych zwierząt z całego terenu administracyjnego Gminy Rzgów oraz zapewnienie im opieki na czas trwania umowy do 28 lutego 2015r. 2) Zakres świadczonych usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje: a) zapewnienie opieki nad 16 bezdomnymi psami z terenu Gminy Rzgów, odłowionych dotychczas, w tym: ewentualne przewiezienie ich z obecnego schroniska tj: Przedsiębiorstwa Komunalnego Sanikom sp.z o.o z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Staszica 5 i umieszczenie zwierząt w schronisku oraz zapewnienie właściwych warunków bytowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Wykonawca zapewnia transport w ramach kosztów wykonania umowy. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zwierząt do przejęcia może być mniejsza lub większa, a wynikać to będzie z ilości zwierząt przebywających w schronisku na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu. (Przewiduje się ,że opieką w ramach niniejszego zamówienia objętych może zostać ok.30 psów tj. 16 psów stan na dzień 31.01.2014r. plus 14 psów przewidywana liczba psów do przyjęcia ) . Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał transport na własny koszt środkiem transportu przeznaczonym do realizowania przewozu zwierząt żywych. b) przybycie na miejsce, gdzie znajduje się bezdomne zwierzę lub zwierzęta oraz ich odłowienie, a następnie dostarczenie do schroniska - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zlecenia niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin licząc od godziny zgłoszenia przez Zamawiającego, c) odbiór zwierząt z miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz ich transport do schroniska, d) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zwierzęcia, którego zlokalizowanie przez Wykonawcę będzie niemożliwe koszty ponosi Zamawiający. W przypadku gdy zwierzę zostanie zlokalizowane przez Wykonawcę lecz z winy leżącej po jego stronie nie zostanie wyłapane, Zamawiający nie będzie ponosił kosztów dojazdu, a Wykonawca podejmie kolejną próbę wyłapania zwierzęcia. 3) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia strony internetowej , na której systematycznie będzie umieszczać zdjęcia i dane zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku . 4) Wykonawca w godzinach funkcjonowania schroniska , określonych w regulaminie schroniska , umożliwi osobom fizycznym adopcje przetrzymywanych tam zwierząt bezdomnych. 5) Wykonawca wraz ze szkołami , organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną i opieką nad zwierzętami oraz wolontariuszami będzie promować : a) prawidłowe podstawy i zachowania człowieka w stosunku do zwierząt poprzez prowadzenie prelekcji w szkołach , akcji plakatowych oraz umożliwi dla wycieczek szkolnych odwiedzenie schroniska, b) w lokalnych mediach tematykę z zakresu opieki i ochrony zwierząt oraz w poszukiwaniu dla nich nowych właścicieli . 6) Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających wiarygodność danych na temat poziomu adopcyjności. 7) Wykonawca zapewni: a) opiekę, polegającą na zapewnieniu zwierzętom: pomieszczeń lub boksów, chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem światła dziennego, umożliwiającego zwierzętom swobodne poruszanie się. b) wyżywienie, polegające na dostarczeniu karmy w odpowiedniej ilości i stałego dostępu do wody zdatnej do picia. c) nadzór weterynaryjny, w tym: kontrolę stanu zdrowia, szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym, szczepienia przeciwko wściekliźnie, zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, badania kliniczne, kontrolę płodności (tj. sterylizację i kastrację) oraz profilaktykę i lecznictwo (w tym chirurgia miękka i chirurgia twarda), a także uśpienie ślepego miotu. Dla zwierząt poszkodowanych, chorych lub podejrzanych o chorobę, rokujących nadzieję na wyzdrowienie w przypadkach koniecznych zapewnienie kwarantanny i odpowiedniego leczenia. d) wyodrębnione pomieszczenia lub boksy przeznaczone na kwarantannę oraz wyodrębnione pomieszczenia lub boksy zapewniające separację zwierząt agresywnych. e) prowadzenie ewidencji, oznaczanie numerem identyfikacyjnym, prowadzenie dokumentacji fotograficznej i chipowanie przyjmowanych bezdomnych zwierząt. f) otaczanie zwierząt opieką zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 2013r. poz.856.) i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz.U.2004r., Nr 158, poz.1657) g) prowadzenie skutecznej kampanii w zakresie poszukiwania opiekunów dla zwierząt i przekazywanie do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe. 8) Wykonawca prowadzić będzie intensywne działania adopcyjne mające na celu przekazanie bezdomnych zwierząt nowymi opiekunom. 9)Do adopcji mogą być wydawane zwierzęta tylko zachipowane i wysterylizowane wykastrowane na podstawie wypełnionych dokumentów określonych w regulaminie schroniska uzgodnionym z Zamawiającym oraz zaszczepione , z aktualną książeczką zdrowia. 10) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie następowało , po telefonicznym zgłoszeniu przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Rzgowie , którzy wskażą Wykonawcy lokalizację bezdomnego zwierzęcia . 11) Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. 12) Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (tj.Dz.U.2013r. poz.856). 13) Zamawiający będzie zlecał odławianie lub odbieranie i przechowywanie w schronisku bezdomnych zwierząt do wysokości posiadanych środków finansowych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego , polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.21.00.00-3, 85.20.00.00-1, 98.38.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Rzgów zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub jeżeli takowego nie posiada złoży oświadczenie ,że po wyborze najkorzystniejszej oferty , a przed zawarciem umowy , złoży wniosek do Burmistrza Rzgowa o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz że spełnia warunki do jego uzyskania. - posiadania zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego miejscowo dla Wykonawcy wydanie w formie decyzji o objęciu nadzoru inspekcji weterynaryjnej , wprowadzenie do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i nadania weterynaryjnego numeru indentyfikacyjnego art.5 ust.1pkt 2 i art.5 ust.2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz.U z 2008 r. Nr213 poz.1342 zez zm.).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz gdy Wykonawca wykaże ,że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a jeśli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie , wykonał należycie co najmniej dwie usługi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia o łącznej wartości brutto powyżej 300 000,00 zł , tj. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schronisk , hoteli dla zwierząt ,oraz załączenie dowodów , czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie -Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże ,że dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej jednym środkiem transportu przeznaczonym do świadczenia usług w zakresie przewozu zwierząt oraz spełniającym obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące transportu zwierząt, Posiada specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania bezdomnych zwierząt, tj. atestowane urządzenia i środki nie stwarzające zagrożenia dla ich życia i zdrowia , nie zadające im cierpienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże ,że posiada wykwalifikowane osoby , które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , w tym min.1 lekarz weterynarii oraz 2 osoby przeszkolone w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt, a także zakres wykonywanych przez nich czynności , oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami .

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 30.000 zł do oferty należy załączyć opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  wykonał należycie co najmniej dwie usługi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia o łącznej wartości brutto powyżej 300 000,00 zł ,tj. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schronisk , hoteli dla zwierząt ,oraz załączenie dowodów , czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oferta - zał. Nr 1

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - odsetek adopcji - 30

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.tensoft.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Rzgowie, Pl.500-lecia 22, 95-030 Rzgów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Rzgowie, Pl.500-lecia 22, 95-030 Rzgów, sekretariat pok 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


powrót...
Wersja : 1 2 
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Teresa Agier dnia 14.02.2014
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 14.02.2014 00:00. Wygasa 21.02.2014 00:00. Odsłon 2018, Wersja 2
Początek strony