Zamówienie do 14 000 EURO budowa sieci wodociągowych (wygasły...)

OGŁOSZENIE  Zamówienie do 14 000 EURO budowa sieci wodociągowych Gmina Rzgów  poszukuje wykonawców sieci wodociągowych w Starowej Górze na ulicy  Jana Pawła II,  Jaśminowej, Inspektowej w Starowej Górze oraz na ulicy Łanowej w Gospodarzu .Zakres robót opisany jest w przedmiarach dołączonych do ogłoszenia. Z dokumentacją techniczną można zapoznać się w referacie inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie 95-030 Rzgów Plac 500- Lecia 22 pokój nr 4.Lokalizacja robót opisana w dokumentacji i przedmiarach. Termin realizacji 30 wrzesień   2012. Wykonawca dostarcza wszelkie materiały . Materiały powinny posiadać odpowiednie atesty pozwalające na ich wbudowanie w sieci wodociągowe. Przed rozpoczęciem robót wykonawca będzie musiał przedstawić inwestorowi do akceptacji informację o materiałach, które zamierza wbudować. Oferty ( na każde zadanie oddzielnie) powinny być złożone do 10 maja  2012 roku     w Referacie Inwestycji U.M. w Rzgowie Plac 500- Lecia 22 pok. nr 4 do godziny 1400. Oferta powinny być przygotowane wg dołączonego do ogłoszenia kosztorysu. Nie dopuszcza się składania oferty zbiorczej. Oferta powinna zawierać cenę brutto i netto, termin wykonania, deklarację , że wykonawca podpisze umowę dołączonego do ogłoszenia wzoru i stwierdzenie, że na prace Wykonawca udziela minimum trzyletniej gwarancji. Do oferty wykonawca powinien dołączyć minimum  trzy referencje lub inne dokumenty, że wykonał prace o porównywalnym zakresie rzeczowym i finansowym , i że zostały one wykonane prawidłowo. Każde z zadań jest traktowane odrębnie. W zależności od złożonych ofert  jeden wykonawca może wykonywać wszystkie zadania  wg odrębnych umów lub zadania mogą zostać zlecone różnym wykonawcom. Umowa będzie podpisana do 15 maja 2012 roku.Wzór umowy: Umowa na wykonanie robót budowlanych

NR …/05/2012/inw


Zawarta w dniu ………………. 2012 r. w Rzgowie pomiędzy :
Gminą Rzgów z siedzibą w Rzgowie, Pl. 500-Lecia 22 zwaną dalej „Inwestorem”, reprezentowaną przez :

Jan Mielczarek Burmistrz Miasta Rzgów


a Wykonawcą : ……………………………………………………………………………………………………………………….


Tytuł przedsięwzięcia

„Budowa sieci wodociągowej ……………………………”

§1

Przedmiot i terminy wykonania umowy

1). Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac: „Budowa sieci wodociągowej…………………………….". Projekt  oraz oferta są integralną częścią umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy nimi zakres prac opisany w projekcie traktowany jest nadrzędnie.

2) Roboty określone w ustępie 1 winny być wykonywane zgodnie
z dokumentacją remontowo - budowlaną .
3) Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac od 25 września 2011 roku.

4) Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty do 30 października 2011 r.
i przekazać w tym dniu Inwestorowi przedmiot Umowy.§ 2
Prace będą wykonywane w porozumieniu i za akceptacją Urzędu Miejskiego w Rzgowie


§3
Obowiązki Inwestora


1)Inwestor wskazuje panią Marię Nagańską jako osobę odpowiedzialną za realizacje zadania ze strony Urzędu Miejskiego .
2)Całość robót zamawiający odbierze w terminie 10 dni od daty zgłoszenia zakończenia prac i przekazania dokumentów.

.
Obowiązki Wykonawcy
1)Wykonawca dostarczy wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac.
2) Wykonawca będzie wykonywał prace zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz Prawem Budowlanym .
3) Wykonawca zorganizuje na własny koszt zaplecze budowy i zapewni sobie niezbędne dostawy wody i energii elektrycznej.
4) Wykonawca dostarczy wszystkie materiały i skompletuje dla nich wszystkie niezbędne aprobaty i oświadczenia o zgodności.
5) Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjna i dokona inwentaryzacji powykonawczej wykonaych prac.
§ 4
Płatności

1)Ostateczna całkowita wartość robót objętych umową wynosi:

2)Cena brutto : …………………………….
Słownie:…………………………………………………………………...
2)Należne płatności, będą dokonywane na podstawie protokołu odbioru robót fakturą końcową.
3)Realizacja płatności
3.1 Żądania płatności będą adresowane do Urzędu Miejskiego w Rzgowie
3.2 Płatności będą zatwierdzane przez Referat Inwestycji
3.3 Płatność będą dokonana gotówką w terminie 14 dni od daty złożenia faktury z potwierdzonym protokołem odbioru .

§ 5
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy .
Nie dotyczy

§ 6

Kary

1)Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną:
a)W przypadku odstąpienia Inwestora od umowy z przyczyn ,za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - 20 % wynagrodzenia umownego
b)Za zwłokę w oddaniu do użytku przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki
c) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie usterki.

2)Inwestor zapłaci wykonawcy karę umowną:
a) W przypadku odstąpienia od umowy z winy Inwestora -20 % wartości umownej
b) Za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji, jeżeli miałoby to skutkować naliczaniem kar umownych za zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki .
.
§ 7

Podwykonawstwo

1)Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo tylko z podwykonawcami wymienionymi w przyjętej ofercie przetargowej .
2)Umowa z podwykonawcą będzie ważna tylko wtedy, jeżeli jest pisemnym potwierdzona przez zleceniodawcę.
3)Za wyjątkiem podwykonawców zaproponowanych już w ofercie Wykonawca nie będzie zawierał umów z podwykonawcami bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.
Elementy umowy, które mają być przedmiotem podwykonawstwa będą przekazane do wiadomości Inwestora. Inwestor w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji z podaniem przyczyny ewentualnej odmowy.
4)Jeżeli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez upoważnienia, Inwestor może bez formalnego powiadomienia o tym ,wg swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie umowy tzn. odszkodowania lub wypowiedzenia umowy.
5)Podwykonawcy muszą spełniać kryteria kwalifikacyjne(Ustawa „ Prawo Zamówień Publicznych”) dla przyznania umowy.
6)Inwestor nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami , ale może skorzystać z wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Inwestora . Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Inwestora za zlecone do podwykonania części robót. Podwykonawca nie jest stroną niniejszej umowy i nie może rościć żadnych pretensji wobec zleceniodawcy.

§ 8

1) Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
2) W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
3)Wszystkie spory wynikające z wykonywania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozpatrywane w sądzie właściwym dla Zamawiającego.


§ 9

ZMIANY

Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy, a w szczególności zmiana zakresu usług wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności.


 

§10

Ustalenia dodatkowe

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe:
1) Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych
2)Kierownik budowy p. ……………………………………………
3) Okres Gwarancji  3 lata
Wszelkie zmiany w umowie mogą być sporządzane wyłącznie w formie dwustronnie podpisanego aneksu
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach
Jeden egzemplarz dla wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.


Podpisano:
 
powrót...
Załączniki:
K1
k3
K2
k4
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 30.04.2012
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 30.04.2012 00:00. Wygasa 10.05.2012 00:00. Odsłon 1069, Wersja 1
Początek strony