Dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Rzgów (wygasły...)

Rzgów: Dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Rzgów w okresie od 3 stycznia 2011r. do 22 grudnia 2011r.
Numer ogłoszenia: 396504 - 2010; data zamieszczenia: 06.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Rawska 8, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 42 214 21 12, faks 42 214 12 40.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rzgow.tensoft.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Rzgów w okresie od 3 stycznia 2011r. do 22 grudnia 2011r..II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu, dostawie i wydaniu dwudaniowych posiłków obiadowych tj. pełnych obiadów (zupa plus drugie danie) do poniżej wymienionych Szkół na terenie gminy Rzgów: a) Szkoła Podstawowa w Rzgowie - (25 uczniów x 180 dni= 4500 posiłków) b) Szkoła Podstawowa w Guzewie - (17 uczniów x 180 dni= 3060 posiłków) c) Szkoła Podstawowa w Kalinie - (17 uczniów x 180 dni= 3060 posiłków) d) Gimnazjum w Rzgowie - (16 uczniów x 180 dni= 2880 posiłków) 2) Okres objęty zamówieniem - 12 miesięcy 3) Ilość dni w miesiącu ok. - 18. 4) Ilość dzieci: a) Szkoła Podstawowa w Rzgowie - 25 uczniów b) Szkoła Podstawowa w Guzewie - 17 uczniów c) Szkoła Podstawowa w Kalinie - 17 uczniów d) Gimnazjum w Rzgowie - 16 uczniów 5) Posiłki wydawane będą w Szkołach w godzinach od: 11:30 do 12:30 6) Dwudaniowym posiłkiem obiadowym objętym zamówieniem jest: a) 5 razy w tygodniu zupa o objętości nie mniejszej niż 350 ml, na wywarze mięsnym lub warzywnym b) 4 razy w tygodniu drugie danie składające się z: - mięsa w ilości 100 g, - ziemniaków, kaszy, makaronu, bądź ryżu w ilości ok. 180 g - surówki w ilości ok. 100 g - kompotu bądź deseru w ilości ok. 200 ml c) 1 raz w tygodniu (piątek) posiłek bezmięsny, co drugi tydzień ryba Wartość kaloryczna drugiego dania 850 - 900 kcal 7) Posiłki wydawane będą w naczyniach jednorazowych, dostarczonych przez Wykonawcę. 8) Wykonawca odpowiada za terminowe dostarczenie posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego do szkół. 9) Wydawaniem posiłków zajmuje się Wykonawca. 10) Wykonawca odbierze naczynia i pozostałości po obiedzie ze Szkół, odpowiada za odkładanie próbek kontrolnych posiłków.II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.42.10-6, 55.52.11.00-9, 55.32.10.00-6, 55.32.00.00-9.II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli Wykonawca w wykazie usług, o których mowa w pkt. 8.2 SIWZ, wykaże się realizacją min. dwóch usług dla dwóch różnych zleceniodawców polegających na wyprodukowaniu, dostarczeniu i wydaniu min. 40 posiłków dziennie przez 18 dni w ciągu jednego miesiąca . Usługa powinna być wykonana w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia z podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ),
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)1. Decyzję właściwego terenowo Państwowego Inspektora Sanitarnego, dotyczącą spełniania warunków do produkcji posiłków od surowca do gotowej potrawy i usług cateringowych dla siedziby zakładu, w której będą przygotowywane posiłki dla Zamawiającego lub zaświadczenie właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji posiłku od surowca do gotowej potrawy i usług cateringowych dla siedziby zakładu, w której będą przygotowywane posiłki dla Zamawiającego.III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nieSEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) ZMIANA UMOWYCzy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: takDopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek: a) zachodzi konieczność zmiany w zakresie kluczowego personelu wykonawcy i zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, b) nastąpiła zmiana danych wykonawcy, np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych, itp., c) nastąpiła ustawowa zmiana wysokości podatku VAT, d) konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.tensoft.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 95-030 Rzgów, ul Rawska 8 pokój nr 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 95-030 Rzgów, ul Rawska 8 pokój nr 2.IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 
Załączniki:
SIWZ
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 06.12.2010
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 06.12.2010 00:00. Wygasa 13.12.2010 00:00. Odsłon 4414, Wersja 5
Początek strony