wykonanie chodnika z kostki betonowej w Babichach (wygasły...)


2004-07-20 r.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem chodnika z kostki betonowej w Babichach
na długości ca 150 m.

 Szczegółowy zakres prac jest opisany w przedmiarze dołączonym do SIWZ.
 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych .
 W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 23-08-2004 r.
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29-01-2004 .

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski oraz Paulina Skiba tel . 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23-08-2004 r. o godzinie 915.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni do dnia 22-09-2004 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok . nr 6 w Urzędzie Gminy w Rzgowie o lub otrzymać jako przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania wrzesień 2004 roku.

Nie przewiduje się konieczności wniesienia wadium.


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 20.07.2004
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 20.07.2004 00:00. Wygasa 23.08.2004 00:00. Odsłon 4860, Wersja 6
Początek strony